Correos e Telégrafos

A CIG gaña demanda contra Correos por vulneración do dereito fundamental á integridade física

CIG Correos 12/4/2024

O Xulgado do Social nº 1 da Coruña ven de condenar á “SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.” a realizarlle, a un traballador, un recoñecemento médico antes de incorporarse, despois dunha baixa prolongada, e ao pagamento de 4 mil euros en

Ler máis

A CIG gaña demanda contra Correos por vulneración do dereito fundamental á integridade física

O Xulgado do Social nº 1 da Coruña ven de condenar á “SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.” a realizarlle, a un traballador, un recoñecemento médico antes de incorporarse, despois dunha baixa prolongada, e ao pagamento de 4 mil euros en concepto de indemnización de danos e prexuízos por non protexer a saúde dos traballadores/as.

 A denuncia foi presentada pola Asesoría Xurídica da CIG da Coruña,  logo da negativa de Correos de pactar no acto de conciliación celebrado no SMAC da Coruña.

 A CIG defendeu, e así o entendeu tamén a Xustiza, que a empresa está na obriga de facer unha avaliación da saúde dos traballadores/as cando se incorporan tras unha ausencia prolongada por motivos de saúde, coa finalidade de descubrir eventuais orixines profesionais e recomendar unha acción apropiada para protexer a saúde dos traballadores/as.

 A CIG, unha vez máis, demostra que é o único sindicato que denuncia os atropelos da empresa aos dereitos das/os traballadoras/es.

https://www.cigadmon.gal/correos


AMPLIACIÓN DO PRAZO PARA PRESENTAR SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN NO CONCURSO DE TRASLADOS.

CIG Correos 5/4/2024


Con data de 03 de maio de 2022, publicáronse as bases para a convocatoria do Concurso para a Provisión de postos de traballo do Grupo Profesional de Operativos.

Ata estes momentos, resolvéronse catro asignacións das previstas na convocatoria.

A

Ler máis

AMPLIACIÓN DO PRAZO PARA PRESENTAR SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN NO CONCURSO DE TRASLADOS.


Con data de 03 de maio de 2022, publicáronse as bases para a convocatoria do Concurso para a Provisión de postos de traballo do Grupo Profesional de Operativos.

Ata estes momentos, resolvéronse catro asignacións das previstas na convocatoria.

A regulación interna de Correos (Convenio Colectivo e Estatuto) establece que o Concurso de traslados constitúe o sistema de mobilidade voluntaria e promoción para as persoas traballadoras, sexano cunha relación laboral fixa ou funcionarial incluídos no grupo profesional de operativos e de servizos xerais.

A Sociedade Estatal Correos e Telégrafos S.A.; S.M.E.; no marco da regulación interna, abre un segundo prazo de presentación de solicitudes para que poidan participar as persoas traballadoras, sexano cunha relación laboral fixa ou funcionarial e que non o fixeron durante o primeiro prazo de presentación.

A ampliación para participar no concurso de traslados realízase atendendo ao tempo transcorrido desde a data de convocatoria que permita novamente aos empregados concorrer a un procedemento de mobilidade voluntaria en todo o territorio.

Ademais, hai que ter en conta que a incorporación a Correos dos 7.687 novos traballadores e traballadoras que participaron no proceso de Ingreso de persoal laboral fixo produciuse a partir do 23 de outubro do pasado ano; e abrindo un novo prazo poderían optar, se é o seu interese, a outros postos e destinos diferentes dos asignados inicialmente no proceso de selección.

Por todas estas razóns, considérase oportuno abrir un novo prazo de presentación de solicitudes para o CONCURSO DE TRASLADOS, nos seguintes termos:

PRIMEIRA. ÁMBITO DE PARTICIPACIÓN.

Poderán participar neste novo prazo de inscrición e petición os seguintes colectivos:

O persoal funcionario e laboral fixo, que se atopaba no apartado primeiro.- Ámbito xeral de participación-, da Convocatoria do 03 de maio de 2022, coas seguintes consideracións:

• Poden participar os/as empregados/as que non presentaron solicitude naquel momento.

• Poden, así mesmo, formular unha nova solicitude os/as empregados/as que participaron entón no proceso e obtiveron destino nalgunha das asignacións realizadas. A presentación de nova solicitude supoñerá formar parte da nova listaxe de ordenación coas novas peticións solicitadas. A nova solicitude será valorada cos criterios de asignación previstos a continuación.

• Igualmente, permítese aos/as empregados/as que contan cunha solicitude activa, nestes momentos, presentar nova solicitude. A presentación de nova solicitude supoñerá a anulación da existente, pasando a formar parte da nova listaxe de ordenación coas novas peticións solicitadas. A nova solicitude será valorada cos criterios de asignación previstos a continuación.

• Os/as empregados/as, que como consecuencia de superar o proceso de ingreso incorporáronse xa como persoal laboral fixo de Correos a partir do día 23 de outubro de 2023.

• Para as persoas vinculadas a contrato de substitución, será necesario conservar os requisitos en canto á duración da súa xornada de traballo por estar vinculada á xubilación parcial asociada, por iso as solicitudes deberán realizarse mantendo a xornada de traballo a tempo completo, sen que poidan terse en conta peticións fóra desta xornada.

Os/as empregados/as soamente poden dispoñer dunha única solicitude de participación activa no proceso.

SEGUNDO. PUBLICACIÓN.

Esta nova apertura de prazo farase pública nos taboleiros de anuncios das sedes das Área territoriais e unidades provinciais da Dirección de recursos humanos, na sede central e na intranet corporativa.

TERCEIRA. MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN, FORMULARIO DE PETICIÓN DE DESTINO E SISTEMA DE ASIGNACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO.

3.1.- Procedemento de inscrición.

As persoas interesadas poderán tomar parte na convocatoria rexistrando a súa candidatura, exclusivamente, a través da Plataforma de procesos masivos habilitada por Correos. 

Para iso, deberán seguir as instrucións previstas nas ligazóns específicas para esta convocatoria na intranet corporativa https://conecta.correos.es/personas/paginas/convocatoria.aspx, onde atoparán as bases, a guía de inscrición e a ligazón para o acceso directo á Plataforma. Dentro da devandito ligazón poderá ingresar co seu usuario corporativo, seleccionar a convocatoria de concurso de traslados e inscribirse no proceso sempre que se reúnan os requisitos esixidos.

Os participantes poderán presentar as peticións desde o día 

03 ata o 10 de abril de 2024 ambos incluídos.

3.2.- Asignación de destinos.

Con todas as peticións dos/as empregados/as, a Dirección de Recursos Humanos elaborará unha listaxe de puntuacións por provincias, localidades e postos de traballo, configurado polos/as empregados/as que participan neste novo prazo. Esta listaxe configurarase de maneira independente ao xa existente.

A xestión da asignación de postos de traballo efectuarase atendendo ás seguintes regras:

A) En cada adxudicación, procederá asignar, en primeiro lugar, aos/as empregados/as integrados na lista de valoración da convocatoria do 03 de maio de 2022, e que non formularon nova solicitude.

B) Posteriormente, adxudicaranse os postos de traballo que non se cubriron, aos/as empregados/as integrados na nova lista de ordenación que resulte desta ampliación de prazo.

CUARTA. APLICACIÓN DAS BASES DO CONCURSO DE TRASLADOS.

A este proceso seralle de aplicación as bases do 03 de maio de 2022, no que fai referencia a:

• Características e requirimentos dos postos de traballo.

• Procedemento, modalidades de participación e sistema de adxudicación.

• Resolución. Prazos de cesamento e incorporación aos novos destinos.

• Capacidade psicofísica para o desempeño de posto de traballo.

• Comisión de traslados.

• Méritos valorables. Os méritos valoraranse, para os novos traballadores e traballadoras integrados na ampliación, a data do 30 de abril de 2024, excepto para os cursos de formación que se valorarán ata o 31 de maio de 2024.

• Novos cursos de formación valorables:

Para os postos de repartición e axente/clasificación:

- Paquetería 2023: 2.00 puntos

- Portfolio de produtos 2023: 2.00 puntos

Para os postos de atención ao cliente:

- Procesos e ferramentas de oficinas 2023: 2.00 puntos

- Portfolio de produtos 2023: 2.00 puntos

Para posibles incidencias de acceso, deberase abrir unha incidencia no POST, a través da seguinte ligazón ou contactar co Centro de Atención a Usuarios (CAU) chamando ao teléfono: Rico 22525 ou exterior 91 396 25 25.

---------------------------------------------------------------------------------

CURSOS PUNTUABLES IMPARTIDOS POR CORREOS

As persoas que soliciten participar no programa formativo recibirán a formación exclusivamente dos cursos que non consten como superados nos nosos sistemas de información, tanto se foron impartidos por Correos, como por organismos homologados para impartilos.

O programa formativo está dirixido, exclusivamente, ás persoas que cumpran coas seguintes condicións:

- Ser empregado/a laboral indefinido ou funcionario.
- Manter unha relación laboral en activo coa empresa ao comezo e durante a impartición de cada unha das accións formativas que integran o programa.
- Realizar a solicitude de inscrición correctamente.

A solicitude de inscrición, conforme o horario peninsular, poderase realizar no Campus Virtual de Correos (https://formacion.correos.es) a través do banner habilitado na páxina principal da plataforma unha vez iníciese a sesión co usuario e claves corporativas, dende o 03 de abril, ata o día 10, ambos os incluídos.

A formación desenvolverase durante os meses de abril e maio.

O día de inicio de cada un dos cursos informarase da súa dispoñibilidade cun aviso na dirección de email e o teléfono móbil rexistrados no perfil persoal da plataforma, aos participantes que sexan convocados.

No caso de xurdir algunha dúbida ou incidencias no Campus Virtual, os empregados/as poderán contactar co Centro de Atención ao Estudante a través da dirección centro.atencionestudiante@telefonica.com

Prema --->  Guía Ampliación Del Concurso de Traslados Del 2024 -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUNTUACIÓN ADICIONAL POR CAUSA PSICOFÍSICA 

En relación ao apartado 5.3.2 das bases sobre puntuación adicional por causa psicofísica (3 puntos), compártovos os criterios para poder solicitar esta puntuación, como norma xeral:
 
Poden solicitalo as persoas que NON o solicitaron na primeira convocatoria do concurso en 2022 (xa sexa porque son traballadores da consolidación ou xa sexa porque simplemente non o solicitaron e agora si queren ser valorados).

Referímonos a que poden solicitar os puntos extras quen non pedisen destinos no concurso de traslados de 2022 e agora si que o vaian a facer, e ademais consideran que teñen causa médica para obter esta puntuación extras.

Poden solicitalo as persoas que SI o solicitaron na primeira convocatoria, pero que NON les foi concedida a puntuación adicional, tanto se agora volven solicitar o mesmo debido a que que foi valorado e teñen documentación médica actualizada, para o que foron valorados coma se solicitan outros postos diferentes.

Tanto estes casos, como tamén aqueles casos que se solicitaron destinos no concurso de traslados, pero non pediron os puntos extras, poden agora pedilo se queren, pero teñen que ter en conta que teñen esto supón unha modificación da súa solicitude de 2022 e que por tanto deben facer unha nova solicitude e irán automaticamente á nova fase de 2024, é dicir, se les dará de baixa no concurso de 2022 (é dicir, ou permanecen na petición de 2022 conforme ao valorado naquel momento, ou se hai que realizar nova valoración teñen que pasar á nova fase de 2024, non poden quedar coa petición antiga e posible puntuación nova)
 
Non é necesario que o soliciten as persoas que SI o solicitaron na primeira convocatoria, e que SI lles foi concedida a puntuación adicional, agás que agora soliciten un posto diferente ao que les foi valorado e puntuado.CALENDARIO LABORAL 2024

CIG Correos 12/3/2024


1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

O presente calendario laboral é de aplicación ao persoal funcionario e laboral que aguzosa servizo en todo o territorio nacional e Andorra.

2. XORNADA

A xornada ordinaria de traballo anual será de 1.711 horas. Con carácter xeral,
Ler máis

CALENDARIO LABORAL 2024


1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

O presente calendario laboral é de aplicación ao persoal funcionario e laboral que aguzosa servizo en todo o territorio nacional e Andorra.

2. XORNADA

A xornada ordinaria de traballo anual será de 1.711 horas. Con carácter xeral, a xornada ordinaria de traballo efectivo será de 37,5 horas de media semanal, en cómputo trisemanal.

Durante a xornada de traballo, sempre que se superen as 5 horas de xornada diaria continuada, poderase gozar dunha pausa de vinte minutos, que se computará como de traballo efectivo. Esta interrupción non poderá afectar á prestación dos servizos en ningunha fase do proceso. Con carácter xeral, a pausa gozarase entre a segundo e a cuarta hora.

2.1 Xornada e horario para as Unidades Administrativas

A xornada semanal de traballo será de trinta e sete horas e trinta minutos.

O horario de mañá, para este persoal, estará comprendido entre as 07.30 e as 15.30 horas de luns a venres ou, na súa falta, calquera outro que se adapte ás condicións específicas da Unidade. Respecto ao horario de tarde, como norma xeral, estará comprendido entre as 14.30 e as 22.00 horas, de luns a venres, ou calquera outro que se adapte ás condicións específicas da Unidade.

2.2 Xornada en domingos e festivos

Os domingos e festivos, nas diferentes áreas funcionais, traballará unicamente o persoal mínimo necesario para atender os servizos que se establezan. Tamén prestará servizos o persoal que teña quendas nocturnas e que a súa xornada comprenda parte do festivo.

2.3 Xornada e horario de especial dedicación

Os empregados e empregadas que presten servizos en réxime de especial dedicación efectuarán unha xornada de corenta horas semanais, sen prexuízo do aumento de horario que ocasionalmente sexa preciso realizar por necesidades do servizo, en razón á natureza especial deste réxime.

A parte do horario denominada “tempo fixo” estará comprendida entre as 9.15 horas e as 14.30 horas. A parte variable do horario cumprirase, en función das necesidades organizativas da Unidade, entre as 7.30 horas e as 9.15 horas, as 14.30 horas e as 15.30 horas, e a partir das 16.30 horas, respectando o total das 40 horas semanais.

3. HORARIOS

Respectando os límites da xornada ordinaria de traballo sinalada nos artigos anteriores, os horarios de traballo serán establecidos en cada centro atendendo á actividade concreta que se desenvolva. A determinación destes horarios deberá ter en conta e adaptarse ao sistema loxístico e de transportes, ás cargas de traballo, os horarios de atención ao público, as necesidades dos clientes, etc.

Para a xornada ordinaria de 37,5 horas en media semanal poderán establecerse quendas de mañá, de tarde e de noite. Naquelas Unidades de Repartición que teñan establecido quenda de tarde o horario estará comprendido, como normal xeneral, entre as 14.30 e as 22.00 horas.

Os horarios e cadros de servizo de cada centro de traballo deberán constar por escrito no taboleiro de anuncios de cada un deles con antelación suficiente e deberá remitirse copia á Unidade de Recursos Humanos de cada ámbito xeográfico. Garantirase o rexistro diario de xornada, no que debe constar a hora de inicio e finalización da xornada de cada persoa traballadora e reflectir tamén as situacións de flexibilidade horaria que puidesen concorrer.

Na medida do posible, e sempre dentro dunha actividade normalizada, deberá tenderse á homoxeneización dos horarios nos centros de traballo onde se presten actividades similares, sen prexuízo da súa necesaria adaptación, sobre todo, ao sistema de transportes.

4. DIAS FESTIVOS 2024

As festas laborais que gozarán os empregados e as empregadas durante 2024 serán as previstas na Resolución do 23 de outubro de 2023, da Dirección Xeral de Traballo, pola que se publica a relación de festas laborais para 2024 (BOE/BOE do 27 de outubro de 2023).

Ademais, de acordo coa previsión contida no art. 37.2 do Texto Refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, as festas laborais, de carácter retribuído e non recuperable, non poderán exceder de catorce ao ano, das cuales dúas serán locais. As Comunidades Autónomas, vistas as propostas formuladas polos respectivos Concellos e no marco das súas competencias, aprobaron as disposicións nas que se declaran as festas laborais de ámbito local para o ano 2024, polo que haberá que estar ao disposto naquelas.

Tanto no caso dos festivos locais e autonómicos como nos de ámbito nacional, dependendo das características de cada un deles, fixaranse, cunha antelación mínima dun mes, os servizos para desenvolver e a relación do persoal necesario para atendelos, naquelas áreas de actividade que o requiran, informando diso á representación sindical de cada un dos ámbitos provinciais afectados.

5. PERÍODO VACACIONAL XENERAL

5.1 Vacacións anuais

O dereito do persoal funcionario ás vacacións anuais retribuídas axustarase ao disposto no Acordo Xeral 2009-2013, do 5 de abril de 2011, Anexo IV - I “Tempo de Traballo”, nas apartado “Vacacións, permisos e licenzas”, subapartados “Vacacións anuais” e “Días adicionais ás vacacións”; e no Anexo IV – II “Calendario Laboral”, apartado 2 “Vacacións”.

Os/as funcionarios/as terán dereito a gozar de vacacións retribuídas nun mes natural, en dúas quincenas ou en 22 días hábiles anuais, ou dos días que correspondan proporcionalmente se o tempo de servizo fose inferior ao ano, e sempre que sexa compatible coas necesidades do servizo e así o determine a empresa.

A eses efectos, cando os/as funcionarios/as gocen as vacacións por días hábiles non terán a consideración de hábiles os sábados.

No caso do persoal laboral aplicarase o III Convenio Colectivo da S.E. Correos e Telégrafos, S.A., Titulo VI “Ordenación do tempo de traballo”, Capítulo II “Vacacións, permisos e licenzas”, artigos 56 e 57; así como o disposto no Anexo “Calendario Laboral”, Apartado 2 “Vacacións”, onde se establecen as regras para o goce do período vacacional, entre as que se atopan as formas de goce por meses ou en dúas quincenas, así como o dereito a un número de días adicionais ás vacacións.

As vacacións anuais retribuídas do persoal laboral serán dun mes natural por cada ano completo de servizo ou en forma proporcional ao tempo de servizos efectivos, e gozaranse dentro do ano natural.

Se o período de vacacións coincide cunha incapacidade temporal derivada do embarazo, parto, lactación natural, ou derivada doutras continxencias distintas ás sinaladas, que imposibiliten ao/a empregado/ao seu goce, total ou parcial, durante o ano natural ao que corresponden, poderá facelo unha vez finalice a incapacidade e sempre que non transcorresen máis de dezaoito meses a partir do final do ano en que se orixinaron.

O período de goce das vacacións poderá acumularse ao permiso por nacemento, adopción ou acollemento de fillo/a e permisos para o coidado do lactante, aínda expirando xa o ano natural a que tal período corresponda.

5.2 Organización das vacacións

Con carácter xeral, as vacacións anuais gozaranse entre os días 1 de xullo e 30 de setembro. A ordenación das vacacións nos centros de traballo e dependencias de Correos efectuarase de acordo cos períodos e porcentaxes que se establecen a continuación, adaptados ás peculiaridades da actividade produtiva e as necesidades do servizo, segundo o colectivo afectado.

Fóra do período xeral, e vinculado aos condicionantes impostos pola actividade de paquetería, a porcentaxe de goce das vacacións estará ao redor do 5% mensual.

En todo caso, o/o empregado/para terá dereito, se é a súa vontade, ao goce de polo menos 15 días no período xullo-setembro.

O persoal administrativo gozará das vacacións, preferentemente, durante o mes de agosto, sempre que queden cubertas as necesidades do servizo.


As anteriores porcentaxes servirán de referencia para o persoal de Oficinas, aínda que, dada a necesidade de garantir este servizo, poderán establecerse outras porcentaxes, de acordo co que se negocie coa representación do persoal.

A distribución das vacacións de cada un dos empregados e empregadas da unidade deberá ser coñecida e figurar exposta no cadro de servizos antes do 30 de abril, para o período xeral, e do 30 de xaneiro para as que se vaian a gozar con anterioridade.

A orde para o goce das vacacións entre o persoal dun mesmo centro de traballo basearase nos principios de voluntariedade e opción, polo que cada xefatura promoverá o consenso entre o persoal ao seu cargo.

Oficinas con quenda de tarde

Entre os días 1 de xullo e 30 de setembro, polo período que para cada oficina establézase, abrirán en quenda de tarde as oficinas que teñan a consideración de estratéxicas a criterio das Áreas Territoriais, a proposta dos Xerentes de Produtos e Servizos, e aquelas que deban axustarse a uns determinados horarios por motivos contractuais.

Consecuentemente co anterior, o persoal das oficinas adscrito á quenda de tarde gozará as vacacións anuais no referido período e o resto dos días serán adscritos á quenda de mañá.

6. DIAS ADICIONAIS ÁS VACACIÓNS

O/o traballador/para terá dereito a determinados días adicionais ás vacacións anuais, segundo a súa antigüidade na empresa, de acordo coa seguinte escala:

- De 11 a 15 anos: 1 día hábil de vacacións adicionais
- De 16 a 20 anos: 2 días hábiles de vacacións adicionais
- De 21 a 25 anos: 3 días hábiles de vacacións adicionais
- De 26 ou máis anos: 4 días hábiles de vacacións adicionais

Este dereito farase efectivo a partir do ano natural seguinte ao do cumprimento dos anos de servizo sinalados e a súa concesión estará ligada ás necesidades do servizo. A efectos do cómputo destes días adicionais o sábado non se considerará hábil.

Os días adicionais uniranse ás vacacións, de tal forma que se estas gózanse nun só período dun mes natural engadiranse ao mesmo, antes ou despois, todos os días hábiles aos que teña dereito o traballador ou traballadora. Se, pola contra, as vacacións gózanse en dous períodos, a cada un deles engadiranse os días hábiles correspondentes, procurando que a distribución sexa equilibrada.

Excepcionalmente, sempre que as necesidades do servizo permítano, os días adicionais poderanse gozar sen unir ás vacacións e en período distinto ao vacacional, pero en todo caso deberán gozarse necesariamente dentro do ano natural.

7. ASUNTOS PARTICULARES

O/o traballador/para ten dereito a seis días de asuntos particulares en cada ano natural, ou a parte proporcional nos contratos inferiores a un ano, os cuales poderán gozarse ata o 31 de decembro de 2024, supeditados ás necesidades do servizo que, en caso de denegación, deberán xustificarse por escrito.

Naqueles casos nos que, de acordo co previsto no apartado anterior, haxa denegación expresa, poderase prorrogar a súa goce ata o 31 de xaneiro de 2025.

A planificación dos asuntos particulares realizarase de tal forma que ao redor do 50% gócense ao longo do primeiro semestre e o 50% restante no segundo semestre do ano 2024.

Sempre que organizativamente sexa compatible coas necesidades do servizo e cos recursos humanos dispoñibles, poderanse acumular os días por asuntos particulares ás vacacións anuais.

8. ASUNTOS PARTICULARES POR ANTIGÜEDAD

Durante o ano 2024 o persoal funcionario terá dereito ao goce de dous días adicionais ao cumprir o sexto trienio, incrementándose un día adicional por cada trienio cumprido a partir do oitavo. Poderanse gozar ata o 31 de decembro de 2024.

9. SEMANA SANTA

A prestación do servizo durante os días que comprende a Semana Santa adecuarase, con carácter xeral, ao réxime de festas nacionais ou autonómicas establecido nos calendarios oficiais. Os/as empregados/as a quen corresponda traballar en días sinalados como festivos nas súas localidades de orixe, conforme os calendarios oficiais, percibirán a gratificación correspondente.

Durante os días festivos de Semana Santa que sinalan os calendarios oficiais prestará servizo o persoal mínimo imprescindible para garantir o desenvolvemento da actividade da empresa.

10. CAMPAÑA DE NADAL / PAQUETERÍA

Durante o período da Campaña de Nadal / Paquetería, se as necesidades do servizo permíteno, poderase establecer o goce de ata dous días de permiso (asuntos particulares, asuntos particulares por antigüidade, días adicionais ás vacacións) sen penalización, no período que se estableza, tras garantir, calquera dos dous días e en todo caso, unha adecuada cobertura do servizo.

Cando estea previsto un eventual incremento de traballo, as partes conveñen en que, coa antelación suficiente, serán obxecto de negociación as compensacións dentro dos límites orzamentarios establecidos.

Días 24 e 31 de decembro

O persoal que traballe os días 24 e 31 de decembro será o mínimo imprescindible, para que as unidades operativas desenvolvan a súa actividade. Aos/as empregados/as que traballen estes días les corresponderá a gratificación correspondente por cada un dos días traballados.

Días 25 de decembro e 1 de xaneiro 

Como norma xeral, non se prestará ningún servizo nestes días. Os/as empregados/as dos centros de tratamento aos que, por quenda, les corresponda traballar as noites dos días 25 ao 26 de decembro de 2024 e 1 ao 2 de xaneiro de 2025, realizarán as horas adicionais de festivos que sexan necesarias para a organización dos servizos postais nos devanditos centros. Aos/as empregados/as que traballen estes días les corresponderá a gratificación correspondente por cada un dos días traballados.A CIG denuncia a falta de persoal de Correos na oficina principal de Ferrol

CIG Correos 19/3/2024


Dende a CIG-Correos de Ferrol, queremos denunciar a falta de persoal que está a sufrir a Oficina de Correos de Ferrol, que nestes intres ten, das 35 seccións de reparto na que se divide a cidade de Ferrol, 9 sin cubrir. A consecuencia de esta falta
Ler máis

A CIG denuncia a falta de persoal de Correos na oficina principal de Ferrol


Dende a CIG-Correos de Ferrol, queremos denunciar a falta de persoal que está a sufrir a Oficina de Correos de Ferrol, que nestes intres ten, das 35 seccións de reparto na que se divide a cidade de Ferrol, 9 sin cubrir. A consecuencia de esta falta de persoal é que actualmente hai na Oficina de Ferrol máis de 500 notificacións acumuladas e barrios que quedan todos os días sin reparto.

Hai que lembrar que Correos, como prestador  do Servizo Postal Universal, está obrigado, segundo se establece na Lei Postal, a repartir todas as zonas, cando menos 5 días á semana, algo que Correos incumpre, sistematicamente, na cidade de Ferrol por non cubrir as prazas que se atopan vacantes, as baixas, días de asustos propios e vacacións do persoal.

A todo isto hai que engadir a sobrecarga de traballo que está a sufrir o persoal, que se ve obrigado a asumir a súa zona de reparto e as zonas que se atopan sin cubrir o que se traduce en contínuas baixas do persoal debidas, principalmente a lesiones músculo esqueléiticas causadas polo exceso traballo.

Dende a CIG solicitamos a Correos a inmediata cobertura de todas as seccións se reparto e que cumpra coa súa obrigación como prestador do Servicio Postal Universal  de dar un servizo postal de calidade na cidade de Ferrol, garantindo o dereito ás comunicacións postais de todos os cidadáns.

Prensa:


Traballadores e traballadoras de Correos da unidade de reparto de Lalín continúa coas protestas para esixir máis persoal

CIG Correos 8/3/2024

 


A CIG presentou unha batería de preguntas no Senado sobre 
os plans da empresa pública para esta localidade pontevedresa

A CIG-Correos, xunto cos traballadores/as da unidade de reparto de Lalín desenvolveu onte unha nova mobilización diante das
Ler máis

Traballadores e traballadoras de Correos da unidade de reparto de Lalín continúa coas protestas para esixir máis persoal

 


A CIG presentou unha batería de preguntas no Senado sobre 
os plans da empresa pública para esta localidade pontevedresa

A CIG-Correos, xunto cos traballadores/as da unidade de reparto de Lalín desenvolveu onte unha nova mobilización diante das instalacións da empresa pública na localidade para reclamar máis persoal. Trátase da oitava protesta neste emprazamento, ás que hai que engadir as celebradas na Xefatura Provincial de Pontevedra e na Xefatura de Zona en Compostela o pasado mes de febreiro.

Así mesmo a central sindical, a través da senadora do BNG, Carme Da Silva, presentou unha batería de preguntas no Senado para que Correos explique se ten pensado cubrir as deficiencias de persoal nesta oficina e por que razón non se cubriron as vacantes e as baixas que reduciron o cadro de persoal.

Tamén se interpela os responsábeis da empresa pública sobre se coñecen a sobrecarga de traballo existente na unidade de reparto que atende a uns concellos con alta dispersión poboacional, obrigando a realizar rutas con grandes desprazamentos.

Neste senso, pregúntase se Correos é consciente de que non se están a protexer os dereitos dos seus empregados/as, en liña co establecido na Lei Postal e cales son as previsións en relación ao aumento de persoal nas oficinas postais de Galiza, en especial as situadas no medio rural.

Dende a CIG-Correos lembran que os traballadores/as da unidade de reparto de Lalín seguen a reivindicar e a facer pública a necesidade de dotar con máis persoal a quenda de mañá, na que hai catro prazas vacantes, “seccións que teñen que asumir, ao igual que as ausencias por IT que se producen na unidade, ante a falta de contratación por parte da empresa”.

Ao mesmo tempo, salientan o feito de que nas últimas mobilizacións están a recibir o apoio doutras organizacións sindicais, “que participaron nas mesmas sen simboloxía propia, destacando a presenza de representantes de CCOO, UGT, CGT e SL”.

Finalmente, adiantan a súa intención de continuar coas protestas até que as súas reivindicacións sexa atendidas, “que non son outras que a cobertura das vacantes ou o estudo de dimensionamento na unidade”.

Prensa:

Traballadores e traballadoras de Correos da unidade do Polígono da Costa Vella (Compostela) mobilízase polo pago das retribucións pendentes

CIG Correos 8/3/2024

Traballadores e traballadoras e representantes de CIG-Correos concentráronse esta mañá diante das instalacións de Correos de Costa Vella, onde se atopa a Unidade de Reparto nº 2 de Santiago, para demandar o pagamento pendente do aumento das
Ler máis

Traballadores e traballadoras de Correos da unidade do Polígono da Costa Vella (Compostela) mobilízase polo pago das retribucións pendentes


Traballadores e traballadoras e representantes de CIG-Correos concentráronse esta mañá diante das instalacións de Correos de Costa Vella, onde se atopa a Unidade de Reparto nº 2 de Santiago, para demandar o pagamento pendente do aumento das retribucións por aportación de vehículo propio para facer o reparto de correspondencia.

Desde o pasado mes de xullo, o Goberno acordou subir a indemnización por aportación de vehículo dende os 0.19 cts até 0.26 cts. Porén, malia o tempo transcorrido, Correos nin actualizou este concepto nas nóminas do persoal afectado, nin tampouco pagou os atrasos desde xullo, o que supón un quebranto económico moi importante para a economía deste colectivo.

O persoal considera, en todo caso, que o incremento “é insuficiente e non chega para o mantemento do vehículo e telo a disposición de Correos para facer o reparto no ámbito rural, xa que esta suba non absorbe o custo real do mantemento do vehículo”.

Lembran que no ano 2005, despois de varias mobilizacións de CIG-Correos, incluído un peche de 15 días nas dependencias de Correos na rúa do Franco, conseguírase un aumento para este colectivo de Correos de 0.19 cts a 0.23 cts por km.

Porén, logo da suba aprobada polo Goberno, Correos e os sindicatos asinantes do actual convenio colectivo ( CCOO,UGT, CSIF e Sindicato Libre) acordaron non facer extensiva esta suba adicional ao persoal de Correos.

Por iso denuncian que están a sufrir unha perda, porque quedou o incremento igual que no resto da función pública, cando “é unha realidade palpábel que o desgaste que sofren os vehículos no ámbito rural facendo o reparto de correspondencia é moito maior, con moitas mais avarías e cun maior consumo debido tanto ao estado das vías de comunicación, como ás múltiples paradas e arrincadas que teñen que facer para servir a todas as vivendas e usuarios da zona rural”. 

Vehículos entregados por Correos

Asemade, denuncian que hai moitos traballadores e traballadoras que levan agardando máis de 2 anos por vehículos aportados por Correos para o ámbito rural e non ter que aportar eles o seu propio vehículo.
A pesar da insistencia da CIG-Correos para que se entreguen canto antes os vehículos a todas e todos aqueles traballadores que así o desexan, aseguran que “Correos fai oídos xordos e non atende a maioría das peticións”, polo que o cadro de persoal ten que seguir soportando a perda de cartos cada mes por ter que aportar o seu propio vehículo, xa que a cantidade que paga non compensa para o consumo e o mantemento do vehículo ( rodas, aceites, seguros).

Persoal de Lalín en loita: RECARGOS CERO XA!!

CIG Correos 28/2/2024
                 

CIG Correos demanda a cobertura de vacantes na Unidade de Reparto de Lalín para garantir o Servizo Postal Universal.

Denuncia a "excesiva e inasumíbel" carga de traballo que sofren as carteiras e carteiros.
Ler máis

Persoal de Lalín en loita: RECARGOS CERO XA!!

                 

CIG Correos demanda a cobertura de vacantes na Unidade de Reparto de Lalín para garantir o Servizo Postal Universal.

Denuncia a "excesiva e inasumíbel" carga de traballo que sofren as carteiras e carteiros.

A CIG a través do BNG pregunta no Congreso dos Diputados pola falta de persoal na Unidade de Reparto de Lalín

CIG Correos 23/2/2024

 

Nos últimos anos a xestión e a política laboral da Sociedade Estatal de Correos e Telégrafos consistiu nunha progresiva redución de persoal nas oficinas de correos, especialmente no medio rural. En Galiza, as oficinas postais de repartición e de
Ler máis

A CIG a través do BNG pregunta no Congreso dos Diputados pola falta de persoal na Unidade de Reparto de Lalín

 

Nos últimos anos a xestión e a política laboral da Sociedade Estatal de Correos e Telégrafos consistiu nunha progresiva redución de persoal nas oficinas de correos, especialmente no medio rural. En Galiza, as oficinas postais de repartición e de distribución víronse afectadas polas constantes diminucións dos persoais, con baixas sen cubrir ou prazas que non se substitúen, ademais da falta de medios.

Unha situación xeneralizada que afectou ás oficinas urbanas pero que é especialmente grave nas oficinas de localidades do medio rural. Unha das unidades de repartición que leva tempo arrastrando problemas de deficiencias na dotación de persoal é a situada en Lalín (Pontevedra), problemas que se viron agravados pola fala de cobertura de vacantes e de baixas que non permiten garantir á cidadanía o dereito ao servizo postal universal.

Esta situación obrigou ao persoal para realizar múltiples protestas e concentracións para denunciar a falta de 6 traballadoras e traballadores nun persoal de 23. Co persoal existente tivéronse que organizar as reparticións nas zonas rurais e na localidade, así como a distribución das quendas horarias.  Ademais, desde o día 18 de febreiro finalizaron os contratos de reforzo da campaña electoral das eleccións galegas.

As protestas do persoal levaron a Correos a moverse tibiamente, contratando unha persoa para a quenda da mañá e outra para a quenda da tarde, unha dotación claramente insuficiente e que non permite atender óptimamente o servizo nin dar saída á carga de traballo. Debe terse en conta que o concello de Lalín conta con numerosos núcleos rurais e unha alta dispersión poboacional que obrigan a importantes desprazamentos.

A lei 43/2010, do 30 de decembro, do servizo postal universal, dos dereitos dos usuarios e do mercado postal establece que todos os usuarios remitentes ou destinatarios de envíos postais teñen dereito a un servizo postal universal de calidade e a prezos asequibles. A normativa estipula o dereito a un servizo postal universal de calidade e a protección dos dereitos dos usuarios e traballadores do sector.

Desde logo sen a dotación de persoal suficiente, sen que se cubran as vacantes e as baixas, non se pode garantir a prestación dun servizo de calidade, e tampouco se están protexendo os dereitos dos traballadores e das traballadoras.

Polos motivos expostos, o BNG formula as seguintes preguntas ao Gobierno:

1. Vai a Sociedade Estatal de Correos e Telégrafos a cubrir as deficiencias de persoal na Oficina de Correos de Lalín (Pontevedra)?

2. Por que razón non se cubriron as vacantes e as baixas que deixaron o persoal mermado con seis persoas menos? É consciente da sobrecarga de traballo que ten o persoal da devandita oficina nun concello cunha alta dispersión poboacional que obriga a realizar roteiros con grandes desprazamentos?

3. Vai dotar de máis persoal a esta Oficina para que se poida garantir o servizo postal universal e de calidade que estipula a lei? Non cre que non se están protexendo os dereitos dos traballadores e das traballadoras en liña co establecido na lei postal?

4. Cales son as previsións da Sociedade Estatal de Correos en relación ao aumento de persoal nas Oficinas postais en Galiza? Que disposición ten a reforzar os medios e os persoais das Oficinas situadas no medio rural?


A CIG-Correos denuncia a “excesiva e inasumíbel” carga de traballo que sofren as carteiras e carteiros na Unidade de Reparto de Lalin

CIG Correos 23/2/2024

CIG-Correos demanda a cobertura de vacantes na unidade de 
reparto de Lalín para garantir o servizo postal universal.

A CIG-Correos concentrouse esta tarde diante da oficina principal de Correos de Santiago de Compostela, na rúa do Franco, onde está a

Ler máis

A CIG-Correos denuncia a “excesiva e inasumíbel” carga de traballo que sofren as carteiras e carteiros na Unidade de Reparto de Lalin

CIG-Correos demanda a cobertura de vacantes na unidade de 
reparto de Lalín para garantir o servizo postal universal.

A CIG-Correos concentrouse esta tarde diante da oficina principal de Correos de Santiago de Compostela, na rúa do Franco, onde está a Xefatura Territorial, para denunciar a falta de persoal na  unidade de reparto de Lalín pola falta de cobertura de vacantes e outro tipo de baixas e exixir que se garanta o servizo postal universal nesta localidade.

A CIG-Correos vén denunciando os problemas derivados da falta de persoal en Lalín con múltiples concentracións convocadas na semana anterior ás eleccións. Daquela denunciaban a falta de 6 traballadores/as nun cadro de persoal de 23, o que obrigou ao persoal a realizar os repartos con só 17 carteiros/as na oficina na quenda de mañá, 13 rurais  e 4 urbanos.

Diante das mobilizacións e denuncias de falta de persoal, Correos reforzou o reparto coa formalización dun contrato na quenda de mañá e outro na de tarde. Reforzo “claramente insuficiente” para o persoal que, tal e como denuncia CIG-Correos, tivo que soportar unha “excesiva e inasumíbel” carga de traballo polas rutas tan grandes en distancia e tempo de desprazamento.

Segundo explicaron no decurso da concentración as traballadores/es afectadas, a situación persiste a día de hoxe, sen que a empresa pública adopte as medidas necesarias para cubrir todas as ausencias e vacantes e garantir así a correcta prestación do servizo postal universal.

Por iso esta tarde se concentraron diante da Xefatura Territorial, para denunciar as deficiencias no reparto mais tamén a presión psicolóxica á que está exposto o persoal.

Neste sentido, as traballadoras e traballadores reclamaron que se reverta a situación para que “se cumpran os criterios de calidade e servizo público que marca a lei e os dereitos de todos os veciños e veciñas”.


Prensa:

La Voz de Galicia

Faro de Vigo

O persoal de Correos de Lalín, co apoio da CIG, trasladou a Pontevedra as protestas para reclamar que se cubran as vacantes

CIG Correos 19/2/2024

A unidade de reparto contará con cinco efectivos menos unha vez rematada a campaña electoral, impedindo asumir toda a carga de traballo.

O persoal de Correos en Lalín trasladou onte á oficina principal da empresa pública en Pontevedra as mobilizacións
Ler máis

O persoal de Correos de Lalín, co apoio da CIG, trasladou a Pontevedra as protestas para reclamar que se cubran as vacantes


A unidade de reparto contará con cinco efectivos menos unha vez rematada a campaña electoral, impedindo asumir toda a carga de traballo.

O persoal de Correos en Lalín trasladou onte á oficina principal da empresa pública en Pontevedra as mobilizacións para reclamar a cobertura das prazas vacantes. Dende a CIG-Correos denuncian que a unidade de reparto contará con cinco efectivos menos a partir do 18 de febreiro, unha vez rematados os contratos de reforzo da campaña electoral.

Esta nova protesta convocada pola CIG-Correos, tras as celebradas con anterioridade ás portas da propia oficina de Lalín, tivo lugar pola tarde diante da oficina principal de Correos en Pontevedra (antiga Xefatura Provincial), na rúa da Oliva. Nesta ocasión os traballadores/as contaron co apoio de compañeiros/as de distintas oficinas da provincia e de representantes das organizacións sindicais CCOO, UGT, SL e CGT.

Durante a concentración tamén recibiron a visita da candidata do BNG á Presidencia da Xunta de Galiza, Ana Pontón, do cabeza de lista pola provincia de Pontevedra, Luís Bará, do alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, e da senadora Carme Da Silva, que se interesaron pola situación que están a padecer os traballadores/as da maior empresa pública estatal e trasladáronlle a súa solidariedade e o apoio ás súas reivindicacións.

Dende a CIG-Correos sinalaron que ante a pasividade e a inacción por parte da empresa o persoal vai seguir coas mobilizacións até que as súas demandas sexan atendidas: a cobertura das prazas vacantes, xa que a partir do vindeiro día 18 (cando rematan os contratos de reforzo da campaña electoral), “volveremos contar con cinco efectivos menos, o que dificulta a prestación dun servizo postal de calidade, de xeito que se seguirá penalizando a veciñanza do Deza porque a dispersión xeográfica fai inasumíbel as cargas de traballo existentes na unidade”.

Prensa:

Correos reforza o servizo de reparto en Lalín, mais a CIG consideralo insuficiente e continuará coas mobilizacións, sen descartar a convocatoria de paros ou xornadas de folga

CIG Correos 23/2/2024

Correos vén de reforzar o servizo de reparto en Lalín tras unha semana de mobilizacións do persoal convocadas pola CIG, que continuará coas protestas ao consideralo insuficiente, sen descartar paros ou xornadas de folga.

Hoxe venres rematou a primeira

Ler máis

Correos reforza o servizo de reparto en Lalín, mais a CIG consideralo insuficiente e continuará coas mobilizacións, sen descartar a convocatoria de paros ou xornadas de folga

Correos vén de reforzar o servizo de reparto en Lalín tras unha semana de mobilizacións do persoal convocadas pola CIG, que continuará coas protestas ao consideralo insuficiente, sen descartar paros ou xornadas de folga.

Hoxe venres rematou a primeira semana de concentracións do persoal da unidade de reparto de Lalín, que abrangue os concellos de Lalín, Dozón, Rodeiro e Agolada. Correos reforzou o reparto coa formalización dun contrato na quenda de mañá e outro na de tarde, sendo medida que os traballadores/as consideran “claramente insuficiente” a pesares de que a maiores tamén se incorporou un dos empregados que se atopaba de baixa.

Insisten na dificultade de ter que afrontar a campaña electoral con catro efectivos menos na unidade durante a quenda de mañá, e que esta situación de falta de persoal vaise repetir de novo unha vez que remate a campaña “xa que Correos tomou a decisión de non realizar ningunha contratación para substituír as persoas en situación de IT, como xa demostrou na pasada campaña de Nadal, co reforzo do servizo só nesas datas”.

Por iso apostan por continuar coas mobilizacións para facer visíbel a problemática que están a padecer e para reclamar unha solución. Neste senso, non desbotan mesmo a posibilidade de convocar paros ou incluso xornadas de folga nos próximos días.

Finalmente, José Blanco Pichel, da CIG-Correos de Pontevedra salienta a unidade que está a amosar a maioría dos traballadores/as diante do que consideran unha “inxustiza” e un “desleixo” por parte da xefatura, “que sempre se aproveita do sobreesforzo que fai o persoal nestes casos; porque a fin de contas son os carteiros/as os que están en contacto coa veciñanza e son a cara visíbel e a imaxe da empresa, e sobre eles/as recae a responsabilidade do reparto”.

Vía Avantar
Asemblea Nacional e manifestación de delegados e delegadas da CIG en Compostela

CIG Correos 5/2/2024

📣 A CIG exixe nas rúas de Compostela una nova lexislación laboral para rematar coa precariedade 

✊Paulo Carril lembra que “os dereitos conquístanse coa loita e a mobilización”

#StopPrecariedade #TraballoDigno 

👉 Asemblea Nacional e manifestación de
Ler máis

Asemblea Nacional e manifestación de delegados e delegadas da CIG en Compostela


📣 A CIG exixe nas rúas de Compostela una nova lexislación laboral para rematar coa precariedade 

✊Paulo Carril lembra que “os dereitos conquístanse coa loita e a mobilización”

#StopPrecariedade #TraballoDigno 

👉 Asemblea Nacional e manifestación de delegados da CIG (Santiago de Compostela, 01/02/2024)


MÁIS INFO E GALERÍA DE IMAXES: 

A CIG-Correos mobilízase para denunciar a falta de persoal na unidade de reparto de Lalín

CIG Correos 6/2/2024


Onte celebrouse unha concentración en Lalín como medida de protesta pola denuncia de falta de persoal na unidade de repartición de Lalín.

Desde CIG-Correos, sinalan que «faltan 6 traballadores nun cadro de persoal de 23, polo que neste momento só
Ler máis

A CIG-Correos mobilízase para denunciar a falta de persoal na unidade de reparto de Lalín


Onte celebrouse unha concentración en Lalín como medida de protesta pola denuncia de falta de persoal na unidade de repartición de Lalín.

Desde CIG-Correos, sinalan que «faltan 6 traballadores nun cadro de persoal de 23, polo que neste momento só quedarían 17 carteiros na oficina, na quenda de mañá 13 rurais e 4 urbanos». Desde o sindicato consideran que esta falta de persoal pode producir «previsíbeis deficiencias na calidade do reparto» nos concellos de Lalín, Agolada, Dozón e Rodeiro sobre todo para a celebración das eleccións do 18 de febreiro.

Pola súa banda, Correos, asegura que garante «rotundamente» a prestación do servizo do voto por correo en Lalín, Agolada, Rodeiro e Dozón «así como todos os servizos de correspondencia e paquetería que cada día realiza en todo o territorio destes concellos, tanto na repartición rural como urbano». Aseguran que «como empresa pública, Correos garante a prestación do servizo postal universal e debe facelo coa máxima eficacia posible» sinalando que se adecúa o persoal á actividade real de cada momento e que, como en todos os procesos electorais, Correos «realizará os reforzos que sexa necesarios en cada momento para cumprir con todas as garantías do voto por correo».


Desde a Intersindical quéixanse de que hai catro postos sen cubrir desde hai tres meses e aos que se suman dúas baixas médicas. Unhas ausencias que, aseguran, afectan a Filgueira, Sello, Bermés, Santiso, Bendoiro, Donsión, Donramiro, Lalín de Arriba, Gresande, Anseán, Barcia, Vilatuxe, Vilanova, Lodeiro, Soutolongo, Lebozán, Zobra, A Xesta, Doade e Vilanova. Suman parte do trazado urbano do centro lalinense xunto con ou Regueiriño e Feás, entre outras. A CIG anuncia que manterá as mobilizacións, que onte arrincaron diante do centro de repartición da rúa Vidal Abascal de Lalín e que contaron coa presenza do secretario nacional de CIG-Correos, John Vivanco e o responsable provincial desta mesma central sindical, José Blanco. Sinalan que xa enviaron comunicacións, peticións e denuncias aos responsables do centro de traballo de Lalín sen resultado.

Notas de Prensa:

INSTRUCIÓNS RELATIVAS Á PRODUTIVIDADE E REMUNERACIÓN DO TRABALLO DURANTE AS ELECCIÓNS AO PARLAMENTO DE GALIZA.

CIG Correos 5/2/20241. GRATIFICACIÓN DE CARÁCTER INDIVIDUAL POLA DISTRIBUCIÓN DOS ENVÍOS DE PROPAGANDA ELECTORAL, TARXETAS INE E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL.

1.1. Persoal afectado e forma de gratificación

Corresponderá ás Xefaturas intermedias e persoal operativo
Ler máis

INSTRUCIÓNS RELATIVAS Á PRODUTIVIDADE E REMUNERACIÓN DO TRABALLO DURANTE AS ELECCIÓNS AO PARLAMENTO DE GALIZA.1. GRATIFICACIÓN DE CARÁCTER INDIVIDUAL POLA DISTRIBUCIÓN DOS ENVÍOS DE PROPAGANDA ELECTORAL, TARXETAS INE E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL.

1.1. Persoal afectado e forma de gratificación

Corresponderá ás Xefaturas intermedias e persoal operativo das unidades de distribución ordinaria, a clasificación e distribución dos envíos de propaganda electoral, das tarxetas censuais do INE e da documentación electoral.

Estas tarefas realizaranse, ata onde as condicións do proceso permítano, dentro da xornada ordinaria de traballo. A retribución por estes conceptos será por obxecto clasificado, embarriado e distribuído, de acordo co previsto nos apartados 1.2, 1.3 e 1.4. A empresa garantirá a contratación temporal necesaria para cubrir a actividade demandada polo proceso electoral, sen menoscabo de que se garanta a distribución da totalidade dos restantes envíos non electorais.

Neste sentido, cando a atención adecuada das tarefas previstas para a clasificación e distribución de ambos os segmentos de envíos, os electorais e os non electorais, demándeo, a empresa cubrirao coa contratación temporal de reforzo necesaria e coa prolongación da xornada de traballo, neste caso, abonándoa por concepto de horas extraordinarias ordinarias, de sábado ou festivos, cando se trate de persoal a tempo parcial, con horas complementarias. Para iso, tomarase como referencia o número de obxectos equivalentes/hora conforme ao estándar previsto para este tipo de operacións.

1.2. Envíos de propaganda electoral

Terán a consideración de envíos de propaganda electoral os obxectos postais que
depositen en Correos os partidos políticos, federacións, coalicións ou agrupacións de electores/as rexistrados no rexistro correspondente, sempre que estes envíos reúnan os requisitos legais establecidos.

Os envíos con dirección retribuiranse a razón de 0,065960 euros por cada obxecto
clasificado por seccións, embarriado e distribuído a domicilio.

A repartición dos envíos sen dirección será retribuído a razón de 0,027158 euros por obxecto distribuído.

Estes envíos serán distribuídos durante o período comprendido entre os días 2 e 16 de febreiro de 2024, ambos inclusive.

1.3. Tarxetas INE

As tarxetas, que o Instituto Nacional de Estatística dirixe a todos os electores/as que figuran rexistrados no censo, retribuiranse a razón de 0,065960 euros por cada obxecto clasificado por seccións, embarriado e distribuído a domicilio.

1.4. Entrega da documentación electoral no domicilio

Cando a entrega da documentación electoral realícese polo empregado/a de distribución, de forma persoal ao destinatario/a en o domicilio, esta entrega retribuirase a razón de 0,6 euros por envío, cando a documentación resulte efectivamente entregada á persoa destinataria, e a 0,4 euros cando, por non ser posible a entrega á persoa destinataria no último intento de entrega a domicilio,envío resulte avisado.

2. GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POLO PROCESO ELECTORAL

Esta gratificación extraordinaria será incompatible coas gratificacións recollidas no apartado anterior (excepto os empregados/as das oficinas satélite 1 e oficinas auxiliares) e abonarase aos empregados e empregadas, fixos e temporais, incluídos nos apartados seguintes, de forma proporcional á xornada laboral e plan de horario de cada persoa traballadora, exclusivamente no ámbito territorial de Galicia.

2.1.Persoas empregadas de Oficinas

Os empregados/as de oficinas, xefaturas de sector e xefaturas intermedias destas unidades, percibirán unha gratificación extraordinaria de 121,97 euros polo conxunto do proceso electoral.

Inclúense tamén os empregados/as das oficinas satélites 1 (oficina informatizada
atendida por un empregado/a de distribución) e oficinas auxiliares, que percibirán a contía indicada, de forma proporcional ao tempo de apertura da oficina, respecto á súa xornada habitual.

2.2.Persoas empregadas de Centros de Tratamento

As persoas de operativos, xefaturas de sector e xefaturas intermedias destas unidades (centros de tratamento, agrupacións -centros nodais- e centros loxísticos) percibirán unha gratificación extraordinaria de 121,97 € polo conxunto do proceso electoral.

2.3.Persoas empregadas de USE’s

As persoas de operativos, xefaturas de sector e xefaturas intermedias destas unidades percibirán unha gratificación extraordinaria de 121,97 euros polo conxunto do proceso electoral.

2.4. Outras persoas empregadas afectadas

Os empregados/as de Roteiros-Siatas, Transportes e Alcances, as persoas responsables das respectivas unidades e as xefaturas de sector de unidades de distribución non incluídas nas categorías anteriores percibirán unha gratificación extraordinaria de 121,97 euros polo conxunto do proceso electoral.

2.5. Resto do persoal

O resto do persoal de Correos, no ámbito territorial de Galicia, que non estea incluído nos apartados anteriores (administrativos, técnicos, de tecnoloxía, comerciais, limpadoras, xefaturas, etc.) percibirán unha gratificación extraordinaria de 60,98 euros polo conxunto do proceso electoral.

2.6. Sistema de descontos

Por cada día de inasistencia parcial ou total ao traballo durante o período comprendido entre os días 2 e 16 de febreiro descontarase a contía de 12,43 euros, salvo polas causas xustificadas de parto, nacemento, acollemento e adopción dun fillo/a e polo falecemento, violencia de xénero, accidente ou enfermidade graves dun familiar, previstos na regulación interna de Correos, así como por accidentes de traballo, no referido período.

Perderase o dereito á percepción da compensación económica no caso de que se produza a inasistencia ao traballo durante 4 ou máis días, no período antes sinalado.

Descontos e base de cobranza serán proporcionais á xornada e aos plans de horario de cada traballador/a en o período de referencia.

3. ACTUACIÓNS EXCEPCIONAIS PARA GARANTIR OS PRAZOS NO PROCESO ELECTORAL

Coa finalidade de garantir os prazos de calidade de todos os envíos e as obrigacións de servizo público, poderanse adoptar medidas organizativas excepcionais, tales como reparticións extraordinarias ou ampliación extraordinaria de horarios en oficinas, en días laborables ou en sábados, domingos e festivos, que permitan adaptar a capacidade produtiva ás necesidades operativas e de servizo público, garantindo o voto por correo e a entrega dos envíos de propaganda electoral.

Cando se leven a cabo estas medidas, compensarase aos empregados/as coas horas extraordinarias (ou complementarias no caso dos contratos a tempo parcial) que se realicen, en razón ao día e xornada en que se leven a cabo. A organización e xestión das horas extraordinarias realizarase, con criterios de voluntariedade e obxectividade, garantindo as obrigacións do servizo público establecidas por Correos para este proceso electoral.

4. ENTREGA EN LAS MESAS ELECTORAIS E RECOLLIDA DO TERCEIRO SOBRE

Corresponde ao Xerente de Produción da área Territorial Noroeste, organizar a prestación deste servizo o día da xornada electoral, preferentemente coas persoas empregadas afectadas pola campaña.

Nas oficinas de Correos dispoñeranse as medidas para atender os traballos referidos á entrega nas mesas electorais dos sobres que conteñan o voto por correo e a recollida do terceiro sobre, a realizar o 18 de febreiro, así como os traballos de tránsito da documentación.

Os traballos realizados fóra da xornada ordinaria de traballo durante este día retribuiranse con horas extras de festivo (ou complementarias no caso do persoal a tempo parcial) sendo o módulo mínimo abonable de 3 horas.

Así mesmo, aos Servizos Rurais afectados que incrementen a súa quilometraxe ordinaria, abonaráselles o exceso, incluíndo tanto a indemnización por consumo de combustible como a amortización.

5. NORMAS COMPLEMENTARIAS DE CARÁCTER XERAL

a) Os empregados/as de Correos, durante o proceso electoral, adecuarán a prestación dos servizos que ten encomendados a Sociedade ás previsións contidas na normativa.

b) As gratificacións establecidas nestas instrucións, tanto a de carácter individual como a extraordinaria, percibiranas tanto as persoas empregadas cunha relación fixa como temporal, nos supostos indicados.

c) Dotarase da contratación temporal por circunstancias da produción que sexa necesaria para garantir os niveis adecuados de xestión, prazos e calidade.

d) No caso de que sexa necesario realizar reparticións ou tarefas complementarias, previa xustificación do correspondente Xerente (de Produción ou de Produtos e Servizos), remitirase proposta ao Comité de Seguimento de Sede Central, para a súa valoración e aprobación se procede. Os traballos que sexa necesario realizar retribuiranse con horas extraordinarias ou complementarias. A organización e xestión das horas realizarase con criterios de voluntariedade e obxectividade. Estes pagos serán complementarios e non excluíntes respecto á compensación individual sinalada no apartado 1.

e) Facilitarase o cambio das vacacións e permisos ás persoas que o soliciten, cando os tivesen concedidos durante o período do proceso electoral.

f) Correos axilizará os trámites para que o pago do proceso electoral realícese na nómina do mes de marzo.A CIG A 2ª FORZA SINDICAL EN CORREOS NA GALIZA


A CIG reclama para todo o persoal eventual os dous días adicionais por coincidencia dos días 24 e 31 de decembro en domingo

CIG Correos 5/2/2024

A CIG solicita a concesión dos dous días adicionais de asuntos particulares por coincidencia dos días 24 e 31 de decembro en domingo 

A TODO O PERSOAL EVENTUAL QUE ESTIVERA VINCULADO Á EMPRESA DURANTE ESES DÍAS SEN MÁIS REQUISITOS. 

No caso contrario

Ler máis

A CIG reclama para todo o persoal eventual os dous días adicionais por coincidencia dos días 24 e 31 de decembro en domingo


A CIG solicita a concesión dos dous días adicionais de asuntos particulares por coincidencia dos días 24 e 31 de decembro en domingo 

A TODO O PERSOAL EVENTUAL QUE ESTIVERA VINCULADO Á EMPRESA DURANTE ESES DÍAS SEN MÁIS REQUISITOS. 

No caso contrario realizaremos as denuncias necesarias ante os órganos competentes.

Xerencia de Persoas Denegación Persoal Eventual Días Por 24 e 31 Nadal_signed by CIG Correos Lugo on Scribd

A CIG solicita Información sobre as innumerables denegacións de solicitudes por conciliación familiar

CIG Correos 5/2/2024

Ante as múltiples denegacións arbitrarias por parte da Xerencia de RRHH da Área Noroeste a CIG remitiu escrito ao xerente solicitando a seguinte información:

Xerencia de Persoas Solicitude de Conciliación Familiar_signed by CIG Correos Lugo on

Ler máis

A CIG solicita Información sobre as innumerables denegacións de solicitudes por conciliación familiar


Ante as múltiples denegacións arbitrarias por parte da Xerencia de RRHH da Área Noroeste a CIG remitiu escrito ao xerente solicitando a seguinte información:

Xerencia de Persoas Solicitude de Conciliación Familiar_signed by CIG Correos Lugo on Scribd

Exame ou proba práctica para conducir motos de 125cc

CIG Correos 19/1/2024

A CIG solicita que dende Correos se inicien as xestións coa Dirección Xeral de Tráfico e co Ministerio do interior para que a tod@s traballador@s de Correos que acrediten unha experiencia mínima de 20 horas de condución de motos de 125 se lles exima

Ler máis

Exame ou proba práctica para conducir motos de 125cc

A CIG solicita que dende Correos se inicien as xestións coa Dirección Xeral de Tráfico e co Ministerio do interior para que a tod@s traballador@s de Correos que acrediten unha experiencia mínima de 20 horas de condución de motos de 125 se lles exima de calquera proba práctica ou exame e que en todo caso sexa Correos quen pague os gastos para a obtención do carné A1 ou A2.  

Escrito Conducción.motos[1] Signed by CIG Correos Lugo on Scribd

XEFATURAS DE EQUIPO: PUBLICACIÓN DE MÉRITOS PROVISIONAIS

CIG Correos 16/1/2024
 

Hoxe reuniuse a Comisión de Valoración da convocatoria do Concurso de Méritos para a provisión de postos de traballo vacantes de “Xefaturas de Equipo nos ámbitos de Produtos e Servizos, Distribución e Centros”, adscritos ao Grupo Profesional III e
Ler máis

XEFATURAS DE EQUIPO: PUBLICACIÓN DE MÉRITOS PROVISIONAIS

 

Hoxe reuniuse a Comisión de Valoración da convocatoria do Concurso de Méritos para a provisión de postos de traballo vacantes de “Xefaturas de Equipo nos ámbitos de Produtos e Servizos, Distribución e Centros”, adscritos ao Grupo Profesional III e informouse dos méritos provisionais.

A valoración destes méritos realizouse conforme ao establecido nas Bases da Convocatoria con data do 18 de maio de 2023.

Publicación e consulta de méritos provisionais:

As persoas participantes no proceso de selección poderán consultar toda a información indicada, accedendo á Plataforma de procesos masivos habilitada por Correos, co seu usuario corporativo e contrasinal, a través da seguinte ligazón:


Alegacións e correccións:

A presentación das alegacións deberá realizarse na propia Plataforma de procesos masivos. As persoas rexistradas dispoñen de prazo ata o próximo 23 de xaneiro de 2024 incluído para emendar aqueles defectos atopados na valoración dos seus méritos, a corrección de erros ou a simple omisión.

SI TES CALQUERA DÚBIDA PONTE EN CONTACTO 
CAS DELEGADAS E DELEGADOS DA 
CIG NA TUA COMARCA
CIG O TEU SINDICATO EN CORREOS


CURSO INAP: APRENDIZAXE E PERFECCIONAMENTO DO IDIOMA INGLÉS (Soamente funcionarias/os)

CIG Correos 16/1/2024Qué vou aprender?

A aprendizaxe está en función dos niveis de coñecemento do idioma. Impartirase formación desde o nivel A1 ao C1. En todos os niveis traballaranse as destrezas de comprensión e expresión oral e escritas. Os obxectivos para conseguir
Ler máis

CURSO INAP: APRENDIZAXE E PERFECCIONAMENTO DO IDIOMA INGLÉS (Soamente funcionarias/os)Qué vou aprender?

A aprendizaxe está en función dos niveis de coñecemento do idioma. Impartirase formación desde o nivel A1 ao C1. En todos os niveis traballaranse as destrezas de comprensión e expresión oral e escritas. Os obxectivos para conseguir son os que establece o Marco Común Europeo de Referencia das Linguas por cada un dos niveis.

Dirixido a:

Empregadas e empregados públicos da Administración Xeral do Estado, das Comunidades autónomas e dos órganos constitucionais.

Inscrición:

A inscrición debe realizarse de forma telemática na páxina web do INAP:


Prazo de inscrición aberto ata o día 19/01/2024 .

O número máximo de alumnos será de 17500.

Contidos:

En cada nivel de coñecemento os contidos e actividades posibilitan desenvolver as destrezas de expresión e compresión tanto escrita como oral.

É obrigatorio:

 • A asistencia a 6 clases grupais por videoconferencia de 1 hora de duración.
 • A entrega de 3 redaccións.
 • Realizar o 80% de todos os contidos e actividades da plataforma.  

Calendario / Duración

De 19/02/2024 a 30/09/2024.

80 horas lectivas.


SI TES CALQUERA DÚBIDA PONTE EN CONTACTO 
CAS DELEGADAS E DELEGADOS DA CIG NA TUA COMARCA

CIG O TEU SINDICATO EN CORREOS


Inscripcion no Programa de Substitucións Xefaturas intermedias

CIG Correos 15/1/2024O proceso de selección do persoal operativo para o programa de substitucións de Xefaturas intermedias realizarase en dúas fases. A primeira incluirá a publicación das bases, os criterios de inscrición no proceso e de valoración de méritos xerais e
Ler máis

Inscripcion no Programa de Substitucións Xefaturas intermediasO proceso de selección do persoal operativo para o programa de substitucións de Xefaturas intermedias realizarase en dúas fases. A primeira incluirá a publicación das bases, os criterios de inscrición no proceso e de valoración de méritos xerais e específicos; A segundo incluirá un período de realización do programa formativo e de prácticas tras a superación da primeira fase.

CONDICIÓNS E REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

Poderán participar na presente convocatoria as persoas traballadoras de Correos que pertenzan ao colectivo de persoal laboral fixo ou funcionario interesadas en formar parte do programa de substitucións para os postos de Xefaturas Intermedias encadrados no Grupo profesional III do III Convenio Colectivo.

O persoal funcionario de carreira dos Corpos ou Escalas de Correos e Telégrafos pertencentes aos subgrupos de titulación C1, C2 e E (Agrupacións profesionais), adscritos a postos operativos.
O persoal laboral fixo clasificado nos grupos profesionais IV do III Convenio Colectivo da Sociedade Estatal Correos e Telégrafos, S.A., S.M.E.

Aqueles/as que participen na convocatoria haberán de posuír, ademais, a titulación académica oficial ou coñecementos, experiencia e aptitudes adquiridos para o desempeño da súa profesión equivalentes á mesma, prevista para o Grupo Profesional III, Persoal de Xefaturas Intermedias (Bacharelato ou Formación Profesional II ou equivalente).

Todos os candidatos/as haberán de manifestar a súa dispoñibilidade e compromiso para realizar substitucións dos postos encadrados no ámbito seleccionado (só se poderá solicitar un ámbito) en toda a provincia de destino.

PUBLICACIÓN

Esta convocatoria, publicarase a través da web corporativa


FORMA DE PARTICIPACIÓN E REXISTRO DE PERSOAS CANDIDATAS

As persoas interesadas na convocatoria deberán rexistrarse en e-Talent e seguir as instrucións e procedemento habilitado na intranet corporativa. O prazo de inscrición estenderase desde o día 8 ata o día 17 de xaneiro de 2024, ambos os incluídos. 

Para inscribirse faino a través do seguinte enlace:


Os interesados/as deberán consignar o ámbito no que queren participar dentro da súa provincia. Os postos encadrados en cada ámbito serán os seguintes:

- PRODUTOS E SERVIZOS: Dirección de Oficinas/ Xefaturas de Equipo
- DISTRIBUCIÓN: Xefaturas de Unidade/ Xefaturas de Equipo
- CENTROS: Xefaturas de Unidade/Xefaturas de Equipo

As funcións para cada un destes postos serán as recollidas no artigo 34 do III Convenio Colectivo.

Os requisitos, méritos e calquera outros datos deberán estar referidos á data de inscrición no proceso.

PROCEDEMENTO

PRIMEIRA FASE: PROCESO SELECTIVO

A) MÉRITOS XERAIS:

a. FORMACIÓN. Superación dos seguintes cursos:

i. Para os postos de Produtos e Servizos:

1. Portfolio de Produtos 2023
2. Habilidades Básicas para MMII
3. CRM Oficinas

ii. Para os postos de Distribución:

1. Portfolio de Produtos 2023
2. Habilidades Básicas para MMII
3. PDA CORE MMII

iii. Para os postos de Centros:

1. Portfolio de Produtos 2023
2. Habilidades Básicas para MMII
3. SGIE Centros Administrador

b. TITULACIÓN: Estar en posesión de Titulación universitaria oficial.

c. COÑECEMENTOS DE IDIOMAS

Acreditación de coñecementos de idiomas (coñecementos da lingua oficial propia de cada Comunidade e coñecementos do idioma inglés en razón ao nivel A2 para Distribución e Centros e B1 para Oficinas de acordo co Marco Común Europeo de Referencia (MCER).

Os cursos e idiomas serán valorados se foron superados antes do 28 de febreiro de 2024.

B) MÉRITOS ESPECÍFICOS

a. VALORACIÓN DE COÑECEMENTOS, APTITUDES E COMPETENCIAS.

i. Avaliación da carreira profesional e postos desempeñados. Na carreira profesional da persoa traballadora avaliarase o desempeño do posto de traballo relacionados con funcións similares ás solicitadas no ámbito seleccionado en Correos.

ii. Valoraranse os coñecementos, aptitudes e competencias de acordo co perfil de cada posto de traballo en Produtos e Servizos, Distribución e Centros. Para iso, realizaranse probas específicas, de forma global, que comprenderán a valoración do nivel de competencias e adecuación ao desempeño do posto de traballo das persoas solicitantes, tales como traballo en equipo, orientación a obxectivos, resolución de problemas, orientación ao cliente, xestión de equipos, etcétera. En concreto, serán tres probas diferenciadas:

• Un exercicio online tipo test para analizar as aptitudes necesarias para o desempeño do posto solicitado.

• Unha proba online tipo test, do ámbito solicitado, para comprobar o nivel de coñecementos relacionados coas diferentes Áreas Funcionais: Produtos e Servizos, Distribución e Centros.

• Unha dinámica de grupo, que poderá realizarse de forma virtual, na que se analizará o nivel de competencias de cada un dos candidatos/as, papeis e perfís de forma individualizada.

As probas poderán ser simultáneas no tempo ou ser unha antes que outra. En calquera caso, ningunha das probas é eliminatoria por si mesma, pero si é necesario realizar todas as probas para os que sexan convocados os/as candidatos/as, non podendo continuar no proceso se algunha delas non se realizou. É posible que non se convoque á realización dalgunha das probas por ter resultados en vigor das mesmas pola participación en anteriores procesos de selección.

SEGUNDA FASE: REALIZACIÓN DO PROGRAMA FORMATIVO E PRÁCTICAS

Unha vez superadas as probas selectivas, para completar o Programa de Substitucións, o persoal seleccionado deberá superar un programa de formación teórico-práctico que consistirá en:

• A superación do programa de formación que conleva finalizar as fases de formación online, presencial e en posto de traballo.

• Realizar unha ou varias substitucións, de polo menos un mes de duración (30 días), nun prazo non superior a dous anos.

INFORMACIÓN E PARTICIPACIÓN DAS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS

O Programa de Substitucións enmárcase nos mecanismos de desenvolvemento profesional de Correos e a súa posta en marcha e desenvolvemento realízase previa negociación coas organizacións sindicais na Comisión de Emprego Central da determinación dos criterios de cada unha das fases. As OOSS serán informadas do desenvolvemento do proceso durante as fases que o compoñen (estado das candidaturas, estado do programa formativo, etc).

SISTEMA DE CHAMAMENTO

Tras a superación do proceso de selección polas persoas candidatas e a finalización do programa formativo, trataranse na Comisión de Emprego os criterios para o seu chamamento, garantindo que todos eles cumpran co requisito necesario para completar o programa de substitucións de realizar unha ou varias substitucións de polo menos un mes de duración no prazo de dous anos.


- COA CIG SOMOS MÁIS FORTES -

PERSOAL FUNCIONARIO: Cambio de entidade médica

CIG Correos 26/12/2023


O persoal funcionario de MUFACE que queiran cambiar de entidade, poden facelo no período comprendido entre o 1 e o 31 de xaneiro, a través da paxina web --->  de MUFACE (www.muface.es). 

COMO CAMBIAR DE ENTIDADE:

 a través das seguintes canles: 
 • A
Ler máis

PERSOAL FUNCIONARIO: Cambio de entidade médica


O persoal funcionario de MUFACE que queiran cambiar de entidade, poden facelo no período comprendido entre o 1 e o 31 de xaneiro, a través da paxina web --->  de MUFACE (www.muface.es). 

COMO CAMBIAR DE ENTIDADE:

 a través das seguintes canles: 
 • A través da sede electrónica, con Cl@ve concertada ou Cl@ve PIN, certificado electrónico ou DNI electrónico. 
 • Enviando o formulario por correo postal á correspondente oficina de Muface, ou presentalo en calquera rexistro dos contemplados no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.
 • Tamén poderás acudir ás oficinas de Muface para formular a solicitude.
SI TES CALQUERA DÚBIDA PONTE EN CONTACTO 
CAS DELEGADAS E DELEGADOS DA CIG NA TUA COMARCA

4ª RESOLUCIÓN DO CONCURSO PERMANENTE DE TRASLADOS (DECEMBRO 2023): 62 PRAZAS NA GALIZA

CIG Correos 14/12/2023

OS LISTADOS COMPLETOS DA 4ª ADXUDICACIÓN DISPOÑIBLES NAS SECCIÓNS SINDICAIS DA CIG NA TUA COMARCA

PRAZOS DE CESE 

Para todos os postos o CESE será o día 31 de xaneiro de 2024. 

PRAZOS DE INCORPORACIÓN

A incorporación será a partir do día 01 DE FEBREIRO
Ler máis

4ª RESOLUCIÓN DO CONCURSO PERMANENTE DE TRASLADOS (DECEMBRO 2023): 62 PRAZAS NA GALIZA


OS LISTADOS COMPLETOS DA 4ª ADXUDICACIÓN DISPOÑIBLES NAS SECCIÓNS SINDICAIS DA CIG NA TUA COMARCA

PRAZOS DE CESE 

Para todos os postos o CESE será o día 31 de xaneiro de 2024. 

PRAZOS DE INCORPORACIÓN

A incorporación será a partir do día 01 DE FEBREIRO DE 2024. 
 • O día seguinte se o traslado é na mesma localidade.
 • 2 días na mesma provincia ou illa ( Si se adianta ó día seguinte 60 €)
 • 6 días entre localidades da península que non pertenzan a mesma provincia (si se adianta ó 2º día 180 €)
 • 10 Días entre illas Ceuta e Melilla e península (Se a toma e ó 3º día 300 €)
Se optas pola compensación económica debes entregar o Anexo 3 en Recursos Humanos, antes do 21 de decembro de 2023.

Solicitude incorporación anticipada ---> prema AQUI

Enlace á consulta ---> prema AQUI


ADXUDICACIÓN PRAZAS A CORUÑAADXUDICACIÓN PRAZAS LUGOADXUDICACIÓN PRAZAS OURENSE


ADXUDICACIÓN PRAZAS PONTEVEDRA


CIG O TEU SINDICATO EN CORREOS

CAMAPAÑA NADAL 2023

CIG Correos 1/12/2023Produtividade e remuneración: 

Percibirase unha gratificación de 109,63€ polo conxunto da campaña de Nadal.

Os requisitos para poder cobrar esta gratificación son:

- Permanecer vinculado e en activo en correos de forma ininterrompida dende o 1 ao 31 de
Ler máis

CAMAPAÑA NADAL 2023Produtividade e remuneración: 

Percibirase unha gratificación de 109,63€ polo conxunto da campaña de Nadal.

Os requisitos para poder cobrar esta gratificación son:

- Permanecer vinculado e en activo en correos de forma ininterrompida dende o 1 ao 31 de decembro.

- Ser persoal funcionario, laboral fixo (incluídos fixos descontinuos e fixos a tempo parcial) e persoal laboral temporal.

- Traballar nunha das seguintes áreas: repartición ordinaria, repartición urxente, clasificación de cartería, apartados, ruteros, persoal operativo dos centros e unidades de tratamento (admisión masiva, clasificación automática, manual, produtos rexistrados e carga e descarga), sala de aparatos, rurais A, condutores interzonais e intercentros, cambio de Madrid e Barcelona, persoal operativo das oficinas postais os xefes das unidades afectadas. Os rurais B e empregados/ás con xornadas a tempo parcial en proporción á súa xornada.

Penalizacións:

Por inasistencia descontarase da gratificación:
 • 1 día 13,52€ 
 • 2 días 20,29€ 
 • 3 días 20,29€ 
 • con máis de tres días pérdese o dereito á percepción económica.
Exceptúanse da penalización:

-Os accidentes de traballo en novembro ou decembro, nacemento, acollemento e adopción dun fillo, violencia de xénero, falecemento ou enfermidade grave dun familiar ata segundo grao.

-2 días de permiso de asuntos particulares, A.P. por antigüidade ou días adicionais ás vacacións, a partir do día 12 de decembro tras garantir, en calquera caso, unha adecuada cobertura do servizo.

Medidas organizativas:

-Poderanse organizar e efectuar repartos puntuais fóra da xornada habitual.  

-En admisión masiva, carga e descarga, salas de dirección e centros de tratamento poderase autorizar a realización de horas adicionais.

Días 24 e 31: módulo de 91,65€ por traballador/día. deberán prestar servizo:

O persoal mínimo imprescindible tanto en admisión e oficinas coma en tratamento e distribución.

Días 25 de decembro e 1 de xaneiro:

Non traballará ninguén. O persoal dos centros de tratamento, que por quenda, traballe a noite do 25 ao 26 de decembro e do 1 ao 2 de xaneiro percibirá as horas adicionais de festivo.

Pagamento da campaña: Correos comprométense a axilizar os trámites para que o seu pagamento se faga efectivo na nómina do mes de xaneiro de 2023.


DEFENDE A TÚA DIGNIDADE!
CIG O TEU SINDICATO EN CORREOS.


Formación Correos: Curso "Innovación y Generación de Ideas"

CIG Correos 22/11/2023

Curso dirixido a todo o persoal de Correos, que manteñan unha relación laboral, ou de servizo, activa, coa empresa desempeñando a súa actividade ao inicio da formación e que non realizara e superara con anterioridade esta formación, nin coa empresa

Ler máis

Formación Correos: Curso "Innovación y Generación de Ideas"


Curso dirixido a todo o persoal de Correos, que manteñan unha relación laboral, ou de servizo, activa, coa empresa desempeñando a súa actividade ao inicio da formación e que non realizara e superara con anterioridade esta formación, nin coa empresa nin mediante organismos homologados para impartir formación da compañía.

Prazo de inscrición: do 22 até o 28 de novembro

Inscrición: dende o campus virtual

http://formacion.correos.es 

Como inscribirte dende internet: unha vez que accedes á páxina de formación de Correos, debes de ir á parte inferior dereita debaixo de onde pon usuario e contrasinal. alí xa te indica "fai clic aquí para solicitar curso".

O curso realizarase  on-line  dende un ordenador alleo a Correos e fóra da xornada laboral. O curso desenvolveranse durante o mes de decembro os alumnos poderán elixir, as datas que máis lles conveñan de entre as dispoñibles.

Tras o proceso de inscrición, comunicarase por  e-mail  e SMS  o comezo da formación. Recoméndase revisar a dirección de correo persoal do apartado "mi perfil" e aceptar a modalidade de citación por  SMS.

Expediente Formativo

O curso incluirase no expediente formativo de todos aqueles que completen a acción formativa. Ademais terás a posibilidade de descargar o diploma dende a plataforma de formación.

No caso de que xurda algunha incidencia técnica durante a inscrición e/ou durante a realización do curso, os alumnos deberán dirixirse ao centro de atención ao estudante centro.atencionestudiante@telefonica.com