Correos e Telégrafos

CONVOCATORIA PARA SELECCIONAR AO PERSOAL OPERATIVO INTEGRANTE DO PROGRAMA DE SUBSTITUCIÓNS PARA O GRUPO PROFESIONAL III -XEFATURAS INTERMEDIAS NOS ÁMBITOS DE DISTRIBUCIÓN, PRODUTOS E SERVIZOS E CENTROS DE TRATAMENTO.

CIG Correos 1/12/2023O proceso de selección do persoal operativo para o programa de substitucións de Xefaturas intermedias realizarase en dúas fases. A primeira incluirá a publicación das bases, os criterios de inscrición no proceso e de valoración de méritos xerais e
Ler máis

CONVOCATORIA PARA SELECCIONAR AO PERSOAL OPERATIVO INTEGRANTE DO PROGRAMA DE SUBSTITUCIÓNS PARA O GRUPO PROFESIONAL III -XEFATURAS INTERMEDIAS NOS ÁMBITOS DE DISTRIBUCIÓN, PRODUTOS E SERVIZOS E CENTROS DE TRATAMENTO.O proceso de selección do persoal operativo para o programa de substitucións de Xefaturas intermedias realizarase en dúas fases. A primeira incluirá a publicación das bases, os criterios de inscrición no proceso e de valoración de méritos xerais e específicos; A segundo incluirá un período de realización do programa formativo e de prácticas tras a superación da primeira fase.

CONDICIÓNS E REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

Poderán participar na presente convocatoria as persoas traballadoras de Correos que pertenzan ao colectivo de persoal laboral fixo ou funcionario interesadas en formar parte do programa de substitucións para os postos de Xefaturas Intermedias encadrados no Grupo profesional III do III Convenio Colectivo.

O persoal funcionario de carreira dos Corpos ou Escalas de Correos e Telégrafos pertencentes aos subgrupos de titulación C1, C2 e E (Agrupacións profesionais), adscritos a postos operativos.
O persoal laboral fixo clasificado nos grupos profesionais IV do III Convenio Colectivo da Sociedade Estatal Correos e Telégrafos, S.A., S.M.E.

Aqueles/as que participen na convocatoria haberán de posuír, ademais, a titulación académica oficial ou coñecementos, experiencia e aptitudes adquiridos para o desempeño da súa profesión equivalentes á mesma, prevista para o Grupo Profesional III, Persoal de Xefaturas Intermedias (Bacharelato ou Formación Profesional II ou equivalente).

Todos os candidatos/as haberán de manifestar a súa dispoñibilidade e compromiso para realizar substitucións dos postos encadrados no ámbito seleccionado (só se poderá solicitar un ámbito) en toda a provincia de destino.

PUBLICACIÓN

Esta convocatoria, previa negociación coas organizacións sindicais, publicarase a través da web corporativa


FORMA DE PARTICIPACIÓN E REXISTRO DE PERSOAS CANDIDATAS

As persoas interesadas na convocatoria deberán rexistrarse en e-Talent e seguir as instrucións e procedemento habilitado na intranet corporativa. O prazo de inscrición estenderase desde o día 8 ata o día 17 de xaneiro de 2024, ambos os incluídos.

Os interesados/as deberán consignar o ámbito no que queren participar dentro da súa provincia. Os postos encadrados en cada ámbito serán os seguintes:

- PRODUTOS E SERVIZOS: Dirección de Oficinas/ Xefaturas de Equipo
- DISTRIBUCIÓN: Xefaturas de Unidade/ Xefaturas de Equipo
- CENTROS: Xefaturas de Unidade/Xefaturas de Equipo

As funcións para cada un destes postos serán as recollidas no artigo 34 do III Convenio Colectivo.

Os requisitos, méritos e calquera outros datos deberán estar referidos á data de inscrición no proceso.

PROCEDEMENTO

PRIMEIRA FASE: PROCESO SELECTIVO

A) MÉRITOS XERAIS:

a. FORMACIÓN. Superación dos seguintes cursos:

i. Para os postos de Produtos e Servizos:

1. Portfolio de Produtos 2023
2. Habilidades Básicas para MMII
3. CRM Oficinas

ii. Para os postos de Distribución:

1. Portfolio de Produtos 2023
2. Habilidades Básicas para MMII
3. PDA CORE MMII

iii. Para os postos de Centros:

1. Portfolio de Produtos 2023
2. Habilidades Básicas para MMII
3. SGIE Centros Administrador

b. TITULACIÓN: Estar en posesión de Titulación universitaria oficial.

c. COÑECEMENTOS DE IDIOMAS

Acreditación de coñecementos de idiomas (coñecementos da lingua oficial propia de cada Comunidade e coñecementos do idioma inglés en razón ao nivel A2 para Distribución e Centros e B1 para Oficinas de acordo co Marco Común Europeo de Referencia (MCER).

Os cursos e idiomas serán valorados se foron superados antes do 28 de febreiro de 2024.

B) MÉRITOS ESPECÍFICOS

a. VALORACIÓN DE COÑECEMENTOS, APTITUDES E COMPETENCIAS.

i. Avaliación da carreira profesional e postos desempeñados. Na carreira profesional da persoa traballadora avaliarase o desempeño do posto de traballo relacionados con funcións similares ás solicitadas no ámbito seleccionado en Correos.

ii. Valoraranse os coñecementos, aptitudes e competencias de acordo co perfil de cada posto de traballo en Produtos e Servizos, Distribución e Centros. Para iso, realizaranse probas específicas, de forma global, que comprenderán a valoración do nivel de competencias e adecuación ao desempeño do posto de traballo das persoas solicitantes, tales como traballo en equipo, orientación a obxectivos, resolución de problemas, orientación ao cliente, xestión de equipos, etcétera. En concreto, serán tres probas diferenciadas:

• Un exercicio online tipo test para analizar as aptitudes necesarias para o desempeño do posto solicitado.

• Unha proba online tipo test, do ámbito solicitado, para comprobar o nivel de coñecementos relacionados coas diferentes Áreas Funcionais: Produtos e Servizos, Distribución e Centros.

• Unha dinámica de grupo, que poderá realizarse de forma virtual, na que se analizará o nivel de competencias de cada un dos candidatos/as, papeis e perfís de forma individualizada.

As probas poderán ser simultáneas no tempo ou ser unha antes que outra. En calquera caso, ningunha das probas é eliminatoria por si mesma, pero si é necesario realizar todas as probas para os que sexan convocados os/as candidatos/as, non podendo continuar no proceso se algunha delas non se realizou. É posible que non se convoque á realización dalgunha das probas por ter resultados en vigor das mesmas pola participación en anteriores procesos de selección.

SEGUNDA FASE: REALIZACIÓN DO PROGRAMA FORMATIVO E PRÁCTICAS

Unha vez superadas as probas selectivas, para completar o Programa de Substitucións, o persoal seleccionado deberá superar un programa de formación teórico-práctico que consistirá en:

• A superación do programa de formación que conleva finalizar as fases de formación online, presencial e en posto de traballo.

• Realizar unha ou varias substitucións, de polo menos un mes de duración (30 días), nun prazo non superior a dous anos.

INFORMACIÓN E PARTICIPACIÓN DAS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS

O Programa de Substitucións enmárcase nos mecanismos de desenvolvemento profesional de Correos e a súa posta en marcha e desenvolvemento realízase previa negociación coas organizacións sindicais na Comisión de Emprego Central da determinación dos criterios de cada unha das fases. As OOSS serán informadas do desenvolvemento do proceso durante as fases que o compoñen (estado das candidaturas, estado do programa formativo, etc).

SISTEMA DE CHAMAMENTO

Tras a superación do proceso de selección polas persoas candidatas e a finalización do programa formativo, trataranse na Comisión de Emprego os criterios para o seu chamamento, garantindo que todos eles cumpran co requisito necesario para completar o programa de substitucións de realizar unha ou varias substitucións de polo menos un mes de duración no prazo de dous anos.


- COA CIG SOMOS MÁIS FORTES -

CAMAPAÑA NADAL 2023

CIG Correos 1/12/2023Produtividade e remuneración: 

Percibirase unha gratificación de 109,63€ polo conxunto da campaña de Nadal.

Os requisitos para poder cobrar esta gratificación son:

- Permanecer vinculado e en activo en correos de forma ininterrompida dende o 1 ao 31 de
Ler máis

CAMAPAÑA NADAL 2023Produtividade e remuneración: 

Percibirase unha gratificación de 109,63€ polo conxunto da campaña de Nadal.

Os requisitos para poder cobrar esta gratificación son:

- Permanecer vinculado e en activo en correos de forma ininterrompida dende o 1 ao 31 de decembro.

- Ser persoal funcionario, laboral fixo (incluídos fixos descontinuos e fixos a tempo parcial) e persoal laboral temporal.

- Traballar nunha das seguintes áreas: repartición ordinaria, repartición urxente, clasificación de cartería, apartados, ruteros, persoal operativo dos centros e unidades de tratamento (admisión masiva, clasificación automática, manual, produtos rexistrados e carga e descarga), sala de aparatos, rurais A, condutores interzonais e intercentros, cambio de Madrid e Barcelona, persoal operativo das oficinas postais os xefes das unidades afectadas. Os rurais B e empregados/ás con xornadas a tempo parcial en proporción á súa xornada.

Penalizacións:

Por inasistencia descontarase da gratificación:
 • 1 día 13,52€ 
 • 2 días 20,29€ 
 • 3 días 20,29€ 
 • con máis de tres días pérdese o dereito á percepción económica.
Exceptúanse da penalización:

-Os accidentes de traballo en novembro ou decembro, nacemento, acollemento e adopción dun fillo, violencia de xénero, falecemento ou enfermidade grave dun familiar ata segundo grao.

-2 días de permiso de asuntos particulares, A.P. por antigüidade ou días adicionais ás vacacións, a partir do día 12 de decembro tras garantir, en calquera caso, unha adecuada cobertura do servizo.

Medidas organizativas:

-Poderanse organizar e efectuar repartos puntuais fóra da xornada habitual.  

-En admisión masiva, carga e descarga, salas de dirección e centros de tratamento poderase autorizar a realización de horas adicionais.

Días 24 e 31: módulo de 91,65€ por traballador/día. deberán prestar servizo:

O persoal mínimo imprescindible tanto en admisión e oficinas coma en tratamento e distribución.

Días 25 de decembro e 1 de xaneiro:

Non traballará ninguén. O persoal dos centros de tratamento, que por quenda, traballe a noite do 25 ao 26 de decembro e do 1 ao 2 de xaneiro percibirá as horas adicionais de festivo.

Pagamento da campaña: Correos comprométense a axilizar os trámites para que o seu pagamento se faga efectivo na nómina do mes de xaneiro de 2023.


DEFENDE A TÚA DIGNIDADE!
CIG O TEU SINDICATO EN CORREOS.


Formación Correos: Curso "Innovación y Generación de Ideas"

CIG Correos 22/11/2023

Curso dirixido a todo o persoal de Correos, que manteñan unha relación laboral, ou de servizo, activa, coa empresa desempeñando a súa actividade ao inicio da formación e que non realizara e superara con anterioridade esta formación, nin coa empresa

Ler máis

Formación Correos: Curso "Innovación y Generación de Ideas"


Curso dirixido a todo o persoal de Correos, que manteñan unha relación laboral, ou de servizo, activa, coa empresa desempeñando a súa actividade ao inicio da formación e que non realizara e superara con anterioridade esta formación, nin coa empresa nin mediante organismos homologados para impartir formación da compañía.

Prazo de inscrición: do 22 até o 28 de novembro

Inscrición: dende o campus virtual

http://formacion.correos.es 

Como inscribirte dende internet: unha vez que accedes á páxina de formación de Correos, debes de ir á parte inferior dereita debaixo de onde pon usuario e contrasinal. alí xa te indica "fai clic aquí para solicitar curso".

O curso realizarase  on-line  dende un ordenador alleo a Correos e fóra da xornada laboral. O curso desenvolveranse durante o mes de decembro os alumnos poderán elixir, as datas que máis lles conveñan de entre as dispoñibles.

Tras o proceso de inscrición, comunicarase por  e-mail  e SMS  o comezo da formación. Recoméndase revisar a dirección de correo persoal do apartado "mi perfil" e aceptar a modalidade de citación por  SMS.

Expediente Formativo

O curso incluirase no expediente formativo de todos aqueles que completen a acción formativa. Ademais terás a posibilidade de descargar o diploma dende a plataforma de formación.

No caso de que xurda algunha incidencia técnica durante a inscrición e/ou durante a realización do curso, os alumnos deberán dirixirse ao centro de atención ao estudante centro.atencionestudiante@telefonica.com

Traizón ao Persoal Rural: Suba Ridícula de 0,03 Céntimos Acordada por Correos, CCOO, UGT, CSIF e S.L.

CIG Correos 26/10/2023

O pasado día 19 de outubro a empresa comunicou o acordo asinado para a suba da indemnización por achega de vehículo da seguinte maneira:

“Para nuestros empleados y empleadas rurales, hemos acordado con los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y Sindicato Libre

Ler máis

Traizón ao Persoal Rural: Suba Ridícula de 0,03 Céntimos Acordada por Correos, CCOO, UGT, CSIF e S.L.

O pasado día 19 de outubro a empresa comunicou o acordo asinado para a suba da indemnización por achega de vehículo da seguinte maneira:

“Para nuestros empleados y empleadas rurales, hemos acordado con los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y Sindicato Libre elevar la indemnización por el uso del vehículo a 0,26 euros por kilómetro….”

Lembremos que a indemnización por uso de vehículo foi incrementada para toda a administración o pasado día 17 de xullo de 2023 pasando de 0,19 a 0,26 céntimos. Un incremento de 7 céntimos.

En Correos estabamos cobrando 0,23 céntimos (0,19 + 0,04) é dicir Catro céntimos a maiores para compensar o desgaste do vehículo e consumo de combustible que é moito maior polas continuas paradas que se realizan para o reparto.

Entón a pregunta é Onde carallo van eses CATRO CÉNTIMOS a maiores que se estaban cobrando ata de agora?? e que estes sindicatos tiñan asinado en Convenio e Acordo Xeral.

Que maneiras de negociar son estas cando o mínimo que se podía aceptar eran 0,30 céntimos (0,26 + 0,04).

Que é o que pactaron coa empresa para aceptar mansamente a suba a 0,26 céntimos e asinar un Acordo coa empresa prexudicial que segue a empobrecer aos carteiros rurais que aportan o seu vehículo para o reparto e ven como cada día soben os prezos do carburante, recambios man de obra etc. Lembremos que os sindicatos CCOO UGT CSIF e SL asinaron no  III Convenio Colectivo e Acordo Xeral o seguinte: 

“Coa finalidade de mellorar as condicións de traballo e de desenvolvemento profesional deste colectivo, as partes asinantes comprométense a analizar, dentro dos tres meses seguintes á entrada en vigor do III Convenio Colectivo e do presente Acordo, o custo que a evolución dos prezos do carburante tivo sobre o suplido percibido por este concepto”                                                                                  

Nunca se constituíu a Mesa de carburantes nin se reuniron. Outra burla máis.

Non nos cabe a menor dúbida do compinchamento entre a empresa e estes sindicatos para obrigar a que finalmente os carteiros/as rurais soliciten vehículo de empresa porque xa non van poder manter os seus vehículos.

Nas vindeiras  eleccións sindicais tes a oportunidade de dicirlles co TEU VOTO a estes SINDICATOS VENDIDOS que BASTA XA!!


CIG-Correos solicita na Inspección de Traballo o peche do CTA Lavacolla por risco biolóxico

CIG Correos 19/10/2023

CIG-Correos vén de presentar unha nova denuncia perante a Inspección de Traballo reclamando o peche, por risco biolóxico, do CTA de Lavacolla, en tanto non se proceda á limpeza e desinfección do centro de traballo. Denuncia que o persoal desenvolve a
Ler máis

CIG-Correos solicita na Inspección de Traballo o peche do CTA Lavacolla por risco biolóxico


CIG-Correos vén de presentar unha nova denuncia perante a Inspección de Traballo reclamando o peche, por risco biolóxico, do CTA de Lavacolla, en tanto non se proceda á limpeza e desinfección do centro de traballo. Denuncia que o persoal desenvolve a súa actividade en presenza de ratas, cascudas, insectos e outros microorganismos, tal e como consta no informe elaborado polo propio servizo de prevención de Correos.

O CTA de Correos (Centro de Tratamento Automatizado) realiza a clasificación da correspondencia e paquetería para toda Galiza. No centro de Lavacolla traballan unhas 150 persoas repartidas en tres quendas, sete días á semana. Este persoal, segundo denuncia a CIG-Correos, está traballando en condicións insalubres. Xa hai aproximadamente 15 días, o servizo de prevención de Correos confirmaba que había un risco moderado e advertía da posibilidade de que a curto prazo se elevara a risco grave. “Ao noso entender isto é xusto o que está pasando agora”, explica Manuel Anxo Álvarez Amado.

Por iso, na denuncia presentada, debido ao deterioro froito da falta de limpeza das instalacións “hoxe a xeración de microorganismos e ratas, cascudas e outros insectos, está descontrolada”, explican.

Na denuncia advírtese ademais que a situación “é límite”. “Non temos máis que imaxinarnos a situación de 150 persoas utilizando diariamente os 40 urinarios que hai, que levan sen limpar desde hai máis de mes e medio”, sinala Álvarez Amado.

Por iso, a CIG-Correos reclama o peche da instalación mentres non se resolva o grave problema de falta de hixiene que hai neste momento. Advirte ademais de que “se nos vindeiros días non se dá solución a este problema presentaremos máis denuncias diante doutros organismos e non descartamos tentar paralizar o centro de traballo”.

A semana pasada xa houbo mobilizacións do persoal de Correos da oficina do Franco e da unidade de reparto de Costa Vella, tamén para denunciar as condicións insalubres nas que está traballando o persoal destas oficinas. 

A este respecto, Álvarez Amado considera que “a imaxe que Correos está dando ao público, que tamén se ve afectado pola ausencia de condicións hixiénicas das oficinas, é denigrante. Non é normal que a xente que vén enviar un paquete teña que andar saltando montes de porcallada”. 

Notas de prensa:


- COA CIG SOMOS MÁIS FORTES -


Formación Correos Curso: "Cómo implicarte con la sostenibilidad"

CIG Correos 19/10/2023

Curso dirixido a todo o persoal de Correos, que manteñan unha relación laboral, ou de servizo, activa, coa empresa desempeñando a súa actividade ao inicio da formación e que non realizara e superara con anterioridade esta formación, nin coa empresa

Ler máis

Formación Correos Curso: "Cómo implicarte con la sostenibilidad"

Curso dirixido a todo o persoal de Correos, que manteñan unha relación laboral, ou de servizo, activa, coa empresa desempeñando a súa actividade ao inicio da formación e que non realizara e superara con anterioridade esta formación, nin coa empresa nin mediante organismos homologados para impartir formación da compañía.

Prazo de inscrición: do 18 de outubro até o 26 de outubro

Inscrición: dende o campus virtual

Como inscribirte dende internet: unha vez que accedes á páxina de formación de Correos, debes de ir á parte inferior dereita debaixo de onde pon usuario e contrasinal. alí xa te indica "fai clic aquí para solicitar curso".

O curso realizarase  on-line  dende un ordenador alleo a Correos e fóra da xornada laboral. O curso desenvolveranse durante os meses de outubro e novembro os alumnos poderán elixir, as datas que máis lles conveñan de entre as dispoñibles.

Tras o proceso de inscrición, comunicarase por  e-mail  e SMS  o comezo da formación. Recoméndase revisar a dirección de correo persoal do apartado "mi perfil" e aceptar a modalidade de citación por  SMS.

Expediente Formativo

O curso incluirase no expediente formativo de todos aqueles que completen a acción formativa. Ademais terás a posibilidade de descargar o diploma dende a plataforma de formación.

No caso de que xurda algunha incidencia técnica durante a inscrición e/ou durante a realización do curso, os alumnos deberán dirixirse ao centro de atención ao estudante centro.atencionestudiante@telefonica.com


Xefaturas de Equipo Promoción Vertical: Hora e Lugar de Exame

CIG Correos 19/10/2023

Xa podes consultar a hora e o lugar onde se realizará a proba de valoración de coñecementos, aptitudes e competencias para aquelas persoas que se inscribiron no concurso de méritos para os postos vacantes de Xefaturas de Equipo en Produtos e
Ler máis

Xefaturas de Equipo Promoción Vertical: Hora e Lugar de Exame


Xa podes consultar a hora e o lugar onde se realizará a proba de valoración de coñecementos, aptitudes e competencias para aquelas persoas que se inscribiron no concurso de méritos para os postos vacantes de Xefaturas de Equipo en Produtos e Servizos, Distribución e Centros.

Se participaches por promoción vertical no Concurso de méritos, xa podes coñecer todos os detalles sobre a hora e os lugares onde se realizará a proba de coñecementos, aptitudes e competencias.

Para acceder á información, entra na Plataforma de Procesos Masivos co teu usuario e contrasinal a través desta ligazón:

Hora, localidade e dirección

Data: domingo, 5 de novembro de 2023

Hora: ás 09:00 na Península e nas Illas Baleares, e ás 08:00 nas Illas Canarias. Rógase puntualidade.

Requirimentos: levar un bolígrafo azul ou negro e o DNI, NIE, pasaporte, permiso de conducir ou tarxeta de identificación de Correos con fotografía.

Durante a realización da proba, está prohibido ter activo ou á vista calquera dispositivo tecnolóxico, xa sexan teléfonos móbiles, reloxos ou pulseiras de actividade, pinganillos e similares, que permitan enviar ou recibir información. O seu uso pode supoñer a expulsión da proba.

Nin para unha Botella de Aceite: Unha Baixada do Poder Adquisitivo disfrazada de suba salarial do 0,5%

CIG Correos 19/10/2023

Non che imos abafar con moitos datos porque calquera persoa empregada pública pode percibir que unha suba media de 7 euros netos non da nin para mercar un litro de aceite.

Baixo o presuntuoso nome de Acordo para unha administración do século XXI
Ler máis

Nin para unha Botella de Aceite: Unha Baixada do Poder Adquisitivo disfrazada de suba salarial do 0,5%


Non che imos abafar con moitos datos porque calquera persoa empregada pública pode percibir que unha suba media de 7 euros netos non da nin para mercar un litro de aceite.

Baixo o presuntuoso nome de Acordo para unha administración do século XXI (parece que algunha letra se lles moveu de sitio neste acordo do século XIX), o goberno español, CCOO e UGT pactaron non subir os nosos salarios conforme ao incremento do custe da vida. E na Galiza reproduciron o mesmo o PP, CCOO, UGT e CSIF.

De todo isto xa che fomos detallando as consecuencias dende que asinaron un acordo que ataba de pés e mans ao persoal empregado público en caso dunha esperada suba do IPC.

Pero se ben dicimos que non imos dar moitos datos, algúns si temos que dar para comprender por que esta suposta suba é en realidade unha perda. Tendo incluso en conta as estimacións máis baixas de subida do IPC para o 2023 (as que fai o Banco de España) e reflectindo xa a suba do 0,5%, o panorama é o seguinte: 

Perda de poder adquisitivo das persoas empregadas públicas (2022-23)

 

Salarios

IPC

Diferenza

2022

3,5%

5,7%

-2,2%

2023

3,0%

3,6%

-0,6%

Total

6,5%

9,3%

-2,8%

       
A pesares das esixencias da CIG, Correos non confirma si realizará o abono na nómina do mes de outubro con efectos retroactivos dende o 1 de xaneiro de 2023. 

Isto non palía a perda do poder adquisitivo pero os sindicatos amigos seguen dando palmas despois de venderse por unha botella de aceite.

XESTIÓN DAS INCORPORACIÓNS. INGRESO DE PERSOAL LABORAL FIXO...

CIG Correos 13/10/2023

...NA SOCIEDADE ESTATAL CORREOS E TELÉGRAFOS, S.A., SME, PERTENCENTES AO GRUPO PROFESIONAL IV (PERSOAL OPERATIVO).  CONVOCATORIA DO 27 DE MAIO DE 2022.

Recoñecemento médico. 

Conforme á convocatoria, as persoas que figuran na relación de
Ler máis

XESTIÓN DAS INCORPORACIÓNS. INGRESO DE PERSOAL LABORAL FIXO...


...NA SOCIEDADE ESTATAL CORREOS E TELÉGRAFOS, S.A., SME, PERTENCENTES AO GRUPO PROFESIONAL IV (PERSOAL OPERATIVO).  CONVOCATORIA DO 27 DE MAIO DE 2022.

Recoñecemento médico. 

Conforme á convocatoria, as persoas que figuran na relación de preseleccionados/as deberán, antes de formalizar o contrato, superar un recoñecemento médico tendente a demostrar que posúen a capacidade funcional necesaria (aptitude psicofísica), para o desempeño das funcións de cada un dos postos de traballo.

Para iso, todas as persoas seleccionadas deberán presentar un certificado médico oficial actualizado (modelo normalizado) no que se acredite por un facultativo que non padecen enfermidade, nin están afectados por limitación física ou psíquica que sexa incompatible co desempeño das funcións dos postos asignados. O certificado normalizado debe presentarse no momento da elección do posto de traballo de destino, en sobre pechado dirixido á atención dos Servizos Médicos, coa indicación de “confidencial”.

Correos poderá realizar ademais, no seu caso, os recoñecementos médicos complementarios que resulten necesarios para determinar a aptitude psicofísica para o desempeño das funcións do posto para o que foi seleccionado/a e respecto do cual vai formalizar unha relación laboral fixa. Estes recoñecementos médicos poderán incluír a realización das probas médicas que sexan necesarias para determinar a aptitude psicofísica. En todo caso, as persoas poderán achegar aquela documentación adicional (probas ou informes) que consideren adecuada neste ámbito. A xestión das citacións para o recoñecemento médico complementario efectuarase a través dos medios de contacto (mensaxes SMS ao móbil, correo electrónico ou outros), achegados no momento da inscrición.

Todas estas actuacións permitirán a comprobación da capacidade funcional das persoas preseleccionadas para o desempeño dos postos de traballo.

Xestión de EPIs. 

A Subdirección de Seguridade e Saúde Laboral informará as Xerencias de Recursos Humanos sobre os EPIs entregados ás persoas candidatas preseleccionadas que tivesen contratos con anterioridade. Con carácter xeral, as persoas con contrato temporal activo en Correos conservarán os EPIs que teñan asignados actualmente nas modalidades de devolución e hixienización (casco, anorak e cubrepantalón), sempre que se correspondan co posto de traballo asignado na convocatoria de ingreso. En cada ámbito territorial asegurase a correcta provisión de EPIs a os/as candidatos/as conforme ao PR0013, a efectos de que poidan dispoñer deles o primeiro día de traballo.

Contratación. 

As Xerencias de Recursos Humanos dirixirán, coordinarán e impulsarán a xestión das contratacións a nivel provincial ou territorial. As fases do proceso de contratación detállanse a continuación:


1. Citación ás persoas que superan o proceso.

As Unidades de Recursos Humanos (territoriais ou provinciais) convocarán ás persoas candidatas preseleccionadas a través dos medios de contacto achegados polas mesmas na súa inscrición neste proceso de ingreso de persoal laboral fixo (mensaxes SMS ao móbil, correo electrónico ou outros) para que pola súa orde (relación de persoas candidatas que superan o proceso), elixan de entre as necesidades para cubrir, e no marco da súa solicitude.

Na planificación do calendario de citacións e elección de posto de traballo as Unidades de Recursos Humanos, terán en conta, en todo momento a capacidade das instalacións e a afluencia máxima das persoas que poden acudir en cada franxa horaria.

As citacións poderán realizarse desde cada área territorial ou provincia, tendo en conta o volume de necesidades a xestionar, aínda que a elección, achega de documentación e comunicación realizarase, en todo caso, no momento de elección de destino, co fin de pasar ás seguintes fases de formalización de contratos indefinidos e alto nos sistemas de xestión.

2. Oferta de postos.

En todos os postos ofertados de Repartición 1 do ámbito rural, Correos achega o vehículo para o desempeño do posto de traballo.

3. Presentación da documentación

Co fin de axilizar o proceso de xestión da contratación, as Unidades de Recursos Humanos informarán nas citacións sobre a documentación para presentar.

a) Todas as persoas preseleccionadas.

Haberán de presentar, obrigatoriamente, no momento da elección de posto de traballo a seguinte documentación:

Documentación orixinal e copia: As copias quedarán arquivadas no expediente persoal do candidato/a.
 • En caso de ser adxudicatario/a de un posto de Repartición 1 (Repartición Motorizada): Permiso de conducir A1 (moto) ou B (coche) que se deberá posuír ao 31 de decembro de 2022 e manter no momento de formalizar a contratación.
 • Para as persoas adxudicatarias de postos de Repartición 2 (Repartición pé) e Axente Clasificación: o permiso de conducir B (coche) se estes permisos foron valorados como mérito na convocatoria que se deberá posuír a 31 de decembro de 2022 e manter no momento de formalizar a contratación.
 • Aquelas persoas que realizasen un cambio de NIE a DNI ou similar, así como calquera outra modificación dos seus datos persoais ao longo do proceso selectivo, deben achegar a documentación que xustifique este cambio.
Documentación orixinal para cotexo:

 • Titulación universitaria, Formación Profesional (Grao superior ou medio), Bacharelato ou titulación equivalente, linguas oficiais comunidades autónomas, curso Office 365, que se realizou alleo a Correos (mínimo 10 horas), e inglés, no caso das persoas que teñan valorados estes méritos na convocatoria.

b) Candidatos/as que non traballaron nunca en Correos.
 
 1. Titulación requirida como requisito conforme ás bases da convocatoria: Educación Secundaria Obrigatoria, Graduado Escolar ou titulación oficial que o substitúa.
 2. Permiso en vigor que habilite para traballar e residir en España, no caso de non ser cidadáns/as da UE.
 3. Número de Seguridade Social, sendo necesaria a achega do seu propio número de afiliación (non familiares, outros) e non sendo válida a tarxeta sanitaria.
 4. Conta corrente ou caderno da que é titular, por onde quere percibir a nómina*.
 5. Modelo 145 do imposto da renda das persoas físicas*.
*Ambos os formularios facilitaranse ás persoas preseleccionadas polas Xerencias de Recursos Humanos para a súa achega debidamente cumprimentados. Atópanse tamén dispoñibles na canle corporativa Conecta.

Poderán subscribirse á nómina dixital a través da miña Caixa de correos na seguinte dirección web: https://buzondigital.correos.es (Subscrición a Correos-Empregados)

c) Candidatos/as que traballaron en Correos.

Só para aquelas persoas que deban actualizar os seus datos para a cobranza de nómina, respecto aos que proporcionaron no seu día, achegarán cumprimentados os
correspondentes formularios relativos ao cambio de conta de domiciliación bancaria e/ou circunstancias persoais e familiares do modelo 145 do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (dispoñibles na canle corporativa Conecta).

Tamén poderán subscribirse á nómina dixital, se non estivesen dados de alto na actualidade: https://buzondigital.correos.es (Subscrición a Correos-Empregados).

d) As persoas preseleccionadas que teñan un grao de discapacidade igual ou superior ao 33%

Deberán presentar no acto de elección, no seu caso, tarxeta acreditativa do grao de discapacidade actual ou, na súa falta, certificado de discapacidade, para xestionar as correspondentes bonificacións da Seguridade Social. A documentación presentarase fisicamente nas unidades provinciais das Xerencias de Recursos Humanos, en sobre pechado dirixido aos Servizos Médicos da mesma área territorial coa indicación: “Ingreso 2022. Documentación Médica. Confidencial.”

Aquelas persoas que non presenten a documentación esixida para formalizar a súa contratación ou que non reúnan os requisitos para o desempeño do posto de traballo
que se lles asignou non formalizarán os contratos e decaerán do proceso de ingreso como persoal laboral fixo en Correos.

4. Elección de posto de traballo

Unha vez revisada a documentación e comprobado que a persoa posúe os requisitos necesarios para a formalización do contrato procederase á elección do posto de traballo,
de acordo coas ofertas de postos.

A elección de posto de traballo realizarase entre o día 5 e o día 17 de outubro (ambos inclusive).

A oferta de postos incluirá aqueles que por razóns organizativas e de negocio sexan de necesaria cobertura e asignación a través deste proceso, e conlevará, no seu caso, a extinción da relación laboral temporal ou indefinida non fixa que tivese asociada aos mesmos.

5. Contratos de substitución vinculados coa convocatoria de xubilacións parciais anticipadas.

O pasado 20 de abril de 2023 publicáronse as Bases da convocatoria para o programa de xubilacións parciais anticipadas ligadas ao contrato de substitución.

De acordo co apartado 7.2 da citada convocatoria, os contratos de substitución vinculados ás xubilacións parciais do grupo operativo cubriranse en base á oferta dos postos de traballo da convocatoria de Ingreso correspondente.

Asignaranse estes contratos de substitución por orde de prelación inverso na lista de persoas que superaron o proceso de ingreso, do último ao primeiro dos asignados a xornada completa/a xornada completa nas provincias e postos afectados. As Xerencias de Recursos Humanos encargaranse da selección e xestión das contratacións indefinidas de os/as relevistas.

As persoas relevistas seleccionadas iniciarán o seu contrato fixo con data posterior ao resto de candidatos/as, non se incorporarán a traballar ata que non se formalice a xubilación parcial vinculada a este contrato.

6. Formalización do contrato de traballo

A data inicio dos contratos será o día 23 de outubro de 2023, excepto para as persoas relevistas seleccionadas. Neste sentido, a firma do contrato indefinido conleva a extinción do contrato de traballo temporal que, no seu caso, a persoa preseleccionada teña formalizado con Correos, así como o decaimiento das bolsas de emprego temporal na que estivese activa.

As persoas que renuncien á oferta adxudicada e/ou rexeiten a formalización do contrato de traballo indefinido, decaerán da/s bolsa/s de emprego nas que estivesen rexistradas, así como da relación laboral temporal que teña formalizada.

7. Período de proba

De conformidade co disposto no artigo 49 do III Convenio Colectivo, deberán superar o período de proba de dous meses naqueles casos en que proceda.

Realizarase seguimento individual desde as Unidades de Recursos Humanos co fin de que as persoas Responsables de Unidade realicen esta avaliación. No Portal do Mando está dispoñible o modelo de informe.

8. Formación

Con carácter xeral, as novas incorporacións recibirán un programa de formación para facilitar a súa adaptación a Correos que lles permitirá comprender aspectos xerais e útiles sobre o seu proceso de incorporación á compañía, así como os coñecementos e habilidades para o novo posto de emprego indefinido/fixo.

Nos postos operativos os empregados e empregadas recibirán:
 • Benvida a Correos a través do campus de formación. As unidades de contratación informarán ás novas persoas empregadas que recibirán no seu e-mail as instrucións de acceso a esta benvida
 • Formación asociada ao itinerario formativo do seu posto de traballo, se non a realizou con anterioridade a través do campus de formación ou a PDA para o persoal de repartición en distribución e axentes de clasificación en centros. As unidades de contratación informarán ás novas persoas empregadas que a formación normativa e de prevención pendente ha de realizarse canto antes
 • Acollida en Posto de Traballo realizada polo seu responsable directo.
 • Información preventiva: Fichas de Seguridade e Saúde (FSS).


Xubilacións Parciais

CIG Correos 13/10/2023Resolto o proceso de xubilacións Parciais. Se presentaron 775 Solicitudes das cales 189 Non Cumprian cos requisitos.

586 SÍ cumpriron cos requisitos

334 Concedidas

252 Non se conceden

Concedidas:

1 por razones Organizativas

45 por razones médicas

28

Ler máis

Xubilacións ParciaisResolto o proceso de xubilacións Parciais. Se presentaron 775 Solicitudes das cales 189 Non Cumprian cos requisitos.

586 SÍ cumpriron cos requisitos

334 Concedidas

252 Non se conceden

Concedidas:

1 por razones Organizativas

45 por razones médicas

288 por idade

Último/a xubilación concedida por idade 7/02/1960

Correos comunicará por email entre hoxe e o luns a todos/as os participantes a sua concesión ou denegación.

Concurso de Traslados

CIG Correos 13/10/2023

A CIG advirte a Correos que se non hai una resolución do Concurso de Traslados previa á incorporación dos 7.757 compañeiros/as da Consolidación haberán denuncias no xulgado.

Os sindicatos asinantes do Convenio e Acordo Xeral CCOO, UGT, CSIF e S.L:

Ler máis

Concurso de Traslados


A CIG advirte a Correos que se non hai una resolución do Concurso de Traslados previa á incorporación dos 7.757 compañeiros/as da Consolidación haberán denuncias no xulgado.

Os sindicatos asinantes do Convenio e Acordo Xeral CCOO, UGT, CSIF e S.L: son tan responsables desta situación como Correos.  Porque estes sindicatos Non denuncia no xulgado o incumprimento do asinado por eles??

Están a enganar aos traballadores/as de Correos con panfletos solicitando unha resolución cando poderían esixila nos tribunais..... de Vergonza.

Os traballadores/as  de Correos NON merecemos isto.  

A CIG sindicalismo de clase a única alternativa!!


Servizo de Limpeza Correos

CIG Correos 13/10/2023

Grazas á Forza exercida pola CIG o problema da Limpeza está a días dunha pronta solución.

Esperemos que Correos no caso de contratar unha nova empresa non cometa os mesmos erros como de contratar á empresa máis barata.

A CIG demostra unha vez máis

Ler máis

Servizo de Limpeza Correos


Grazas á Forza exercida pola CIG o problema da Limpeza está a días dunha pronta solución.

Esperemos que Correos no caso de contratar unha nova empresa non cometa os mesmos erros como de contratar á empresa máis barata.

A CIG demostra unha vez máis que cando hai que defender os dereitos dos traballadoras/es emprega todos os recursos necesarios até conseguir o obxectivo, cousa que non poden dicir outros que se fan chamar sindicatos.

Coa CIG na Rúa a Loita Continua!!


Consolidación de Emprego Publicación da Listaxe Provisional de Méritos

CIG Correos 6/9/2023

Correos publicará esta tarde os méritos provisionais dos aspirantes que superaron a nota de corte do Proceso de Consolidación de Emprego de 7.757 prazas en Correos.

Só poden acceder á consulta dos méritos, os candidatos/as que superaron a nota de  co

Ler máis

Consolidación de Emprego Publicación da Listaxe Provisional de Méritos


Correos publicará esta tarde os méritos provisionais dos aspirantes que superaron a nota de corte do Proceso de Consolidación de Emprego de 7.757 prazas en Correos.

Só poden acceder á consulta dos méritos, os candidatos/as que superaron a nota de  corte no exame.

Prazo de Alegacións dende o 29 de agosto ata o día 5 de setembro de 2023, ambos incluidos.

As alegacións se presentarán de maneira motivada, a través do procedemento de rexistro en liña de alegacións.

Correos publicará unha Guía de Instruccións para realizar as Alegacións.

A información pódese consultar, na páxina web de Correos

https://procesosmasivos.correos.es/es/es/login Rematado

CIG-Correos denuncia que hai centros de traballo de Correos, na comarca de Compostela, sen servizo de limpeza

CIG Correos 8/8/2023

A CIG-Correos tivo coñecemento da situación na que se atopan varios centros de traballo da comarca de Compostela a causa da falta do servizo de limpeza que soportan desde hai días. Trátase de Oficinas con atención ao público e Unidades de Reparto
Ler máis

CIG-Correos denuncia que hai centros de traballo de Correos, na comarca de Compostela, sen servizo de limpeza


A CIG-Correos tivo coñecemento da situación na que se atopan varios centros de traballo da comarca de Compostela a causa da falta do servizo de limpeza que soportan desde hai días. Trátase de Oficinas con atención ao público e Unidades de Reparto onde traballan carteiros e carteiras a diario.

A CIG-Correos denuncia que sendo lugares con elevado número de clientes, non é apropiado abrir ao público as oficinas cos locais en malas condicións de hixiene, “nin é digno para as persoas que traballan nas Unidades de Reparto levar a cabo as súas tarefas en espazos que día tras día se alonxan da salubridade”.

Segundo a delegada de Correos, Ana Pintos, “isto non é un feito aillado”. No pasado mes de xullo os compañeiros e compañeiras da CIG-Correos en Vigo formalizaron unha denuncia perante a Inspección de Traballo, despois de reiteradas reclamacións á empresa para que solucionara o tema da falta de limpeza nas instalacións do Pavillón Postal da cidade.

Por iso a CIG-Correos Compostela reclama unha intervención inmediata para pór fin a unha situación “totalmente impresentable”. Situación que, en opinión de este sindicato, “deriva da contratación do servizo de limpeza á baixa por parte de Correos”.
A Cig-Correos denuncia ante a Inspeccion de Traballo a situación de insalubridade do Pavillon Postal de Vigo

CIG Correos 8/8/2023Catro semanas sen limpeza nun centro con setenta persoas

O sindicato CIG- Correos en Vigo , ven de denunciar ante a Inspección de traballo o que considera unha situación insostible para as compañeiras e compañeiros do pavillón postal de Vigo.

Este
Ler máis

A Cig-Correos denuncia ante a Inspeccion de Traballo a situación de insalubridade do Pavillon Postal de VigoCatro semanas sen limpeza nun centro con setenta persoas

O sindicato CIG- Correos en Vigo , ven de denunciar ante a Inspección de traballo o que considera unha situación insostible para as compañeiras e compañeiros do pavillón postal de Vigo.

Este sindicato xa denunciou publicamente a situación que estaba a darse en varios centros de traballo en pasadas semanas, debido a falta de limpeza nos mesmos. Pero a situación do pavillón da rúa da Paz en Vigo , está a converterse en algo que sobre pasa todos os límites, sinalan dende a CIG

Catro semanas sen ningún tipo de limpeza en un centro onde traballan entorno a setenta persoas,con augas fecais que se estenden polo centro de traballo e uns cheiros insoportables na zona de baños.

Despois de reiteradas reclamacións a Correos para que tome medidas, e de que os medios se fixeran eco dos problemas, ante a persistencia da situación  o sindicato CIG,  presentou denuncia na Inspección de Traballo. 

Reclamase unha intervención inmediata para por coto a unha situación totalmente impresentable, sinalan dende CIG.

De calquera maneira en opinión de este sindicato o problema deriva da contratación do servizo de limpeza a baixa, por parte de Correos. Este non é o único caso que xera problemas que acaban sufrindo as compañeiras e compañeiros, lembran dende CIG, que recordan o caso do servizo de mantemento  das motos.

A CIG denuncia que mentres a dirección da empresa cobra sobresoldos por obter resultados con perdas o persoal ten que aguantar as consecuencias de contratos a baixa.  

Prensa:A xefatura do CTA de Lavacolla denega sistematicamente as solicitudes de días de asuntos propios por falta de persoal

CIG Correos 28/7/2023


Dende CIG-Correos criticamos que a xefatura do CTA de Lavacolla estalle a denegar de maneira sistemática ás traballadoras e traballadores deste centro as solicitude dos día de asuntos propios porque "falta persoal". Estes empregados e empregadas
Ler máis

A xefatura do CTA de Lavacolla denega sistematicamente as solicitudes de días de asuntos propios por falta de persoal


Dende CIG-Correos criticamos que a xefatura do CTA de Lavacolla estalle a denegar de maneira sistemática ás traballadoras e traballadores deste centro as solicitude dos día de asuntos propios porque "falta persoal". Estes empregados e empregadas teñen dereito ao goce de seis días cada ano natural por asuntos particulares e de oito días cando o 24 e o 31 de decembro coinciden en sábados ou festivos, como é o caso deste 2023.

O convenio colectivo recolle que antes do inicio do período vacacional (xullo-agosto-setembro) procurarase ter gozado do 50% dos días de permiso e o resto tenderase a collelos antes de fin de ano, tendo en conta as especificidades propias da campaña do nadal. Textualmente neste punto di: “tenderase a unha programación mensual do goce dos referidos días, co obxecto de conciliar a actividade produtiva co dereito a estes días”.

Porén, apunta a CIG-Correos, unha gran maioría do persoal non puido facer uso deles no que levamos de ano, xa que tiveron lugar dúas campañas electorais coas que a empresa xustificou denegar estes permisos.

Agora, en pleno verán, a política de “contratación cero” que está a levar a cabo a empresa parece ser o motivo polo que desde a xefatura do centro se están a rexeitar as solicitudes case de maneira sistemática. "A falta de persoal está a ser o argumento no que se amparan para negar incluso días que se solicitan con varios meses de antelación", denuncia o sector de Correos da CIG.

Tendo en conta que o persoal vén de estar traballando horas e/ou xornadas extras, días festivos (voluntarios ou obrigatorios), con pouco persoal de reforzo e con gran carga de traballo ao longo destes últimos meses, "entendemos que este dereito non se pode secuestrar". Por iso, reclámanlle a Correos que realice as contratacións necesarias para cubrir as vacacións, baixas e permisos que teñan lugar e conceder os días de asuntos particulares con normalidade.

"Acontece ademais que os xefes de quenda manifestan que 'non se poden pedir', que 'só en casos de forza maior' etc., dando case a entender que os días de asuntos propios os conceden como se foran un favor persoal e non un dereito", critican. A este respecto, a CIG lémbralle ao cadro de persoal que debe facer a solicitude por escrito e "que deben recibir por escrito tamén a desestimación ben argumentada por parte da empresa".

A CIG-Correos entende que este é un novo episodio na campaña de "secuestro de dereitos" neste centro de traballo, xa que no mes de maio a central sindical tivo que acudir ao delegado do Goberno para denunciar que as xefaturas do CTA de Lavacolla denegaban as horas de descanso ao persoal que formaba parte dunha mesa electoral.

Prensa:

Avantar Diario Dixital


Curso Formación Correos: "Fomenta la Igualdad de Genero"

CIG Correos 26/7/2023

Curso dirixido a todo o persoal de Correos, que manteñan unha relación laboral, ou de servizo, activa, coa empresa desempeñando a súa actividade ao inicio da formación e que non realizara e superara con anterioridade esta formación, nin coa empresa

Ler máis

Curso Formación Correos: "Fomenta la Igualdad de Genero"

Curso dirixido a todo o persoal de Correos, que manteñan unha relación laboral, ou de servizo, activa, coa empresa desempeñando a súa actividade ao inicio da formación e que non realizara e superara con anterioridade esta formación, nin coa empresa nin mediante organismos homologados para impartir formación da compañía.

Prazo de inscrición: do 26 de xullo até o 1 de agosto

 Inscrición: dende o campus virtual

http://formacion.correos.es

Como inscribirte dende internet: unha vez que accedes á páxina de formación de Correos, debes de ir á parte inferior dereita debaixo de onde pon usuario e contrasinal. alí xa te indica "fai clic aquí para solicitar curso".

O curso realizarase  on-line  dende un ordenador alleo a Correos e fóra da xornada laboral. O curso desenvolveranse durante os meses de agosto e setembro os alumnos poderán elixir, as datas que máis lles conveñan de entre as dispoñibles.

Tras o proceso de inscrición, comunicarase por  e-mail  e SMS  o comezo da formación. Recoméndase revisar a dirección de correo persoal do apartado "mi perfil" e aceptar a modalidade de citación por  SMS.

Expediente Formativo

O curso incluirase no expediente formativo de todos aqueles que completen a acción formativa. Ademais terás a posibilidade de descargar o diploma dende a plataforma de formación.

No caso de que xurda algunha incidencia técnica durante a inscrición e/ou durante a realización do curso, os alumnos deberán dirixirse ao centro de atención ao estudante centro.atencionestudiante@telefonica.com


Consolidación de Emprego: Publicación Notas Definitivas e Prazo de Presentación de Méritos

CIG Correos 26/7/2023
Apertura do prazo de presentación de Méritos para todos aqueles candidatos/as que superaron o corte de exame (Reparto/Axente 55 preguntas)  (ATC 60 preguntas)

Prazo de Presentación de Méritos: 

dende o 19 de xullo até o 26 de xullo ambos incluídos.

Que

Ler máis

Consolidación de Emprego: Publicación Notas Definitivas e Prazo de Presentación de Méritos

Apertura do prazo de presentación de Méritos para todos aqueles candidatos/as que superaron o corte de exame (Reparto/Axente 55 preguntas)  (ATC 60 preguntas)

Prazo de Presentación de Méritos: 

dende o 19 de xullo até o 26 de xullo ambos incluídos.

Que méritos SI debes achegar  (PDF e JPG)?

 • TITULACIÓN ACADÉMICA
 • CERTIFICADO DE IDIOMAS (INGLÉS E LINGUAS AUTÓNOMICAS)
 • CARNÉ DE CONDUCIR (se non autorizaches a Correos a pedilo á DGT)
 • CURSO OFFICE 365 (se non o realizaches con Correos ou coas OOSS)

Que méritos NON debes achegar (Porque todo iso teno rexistrado Correos)

 • ANTIGÜEDAD
 • PERTENZA A BOLSAS
 • DESEMPEÑO POSTO DE TRABALLO
 • CURSOS DE FORMACIÓN

Antes de achegar a documentación le atentamente a guía de instrucións.

Nota Publicación Acertos Definitivos

Guía de Instruccións consulta acertos definitivos e achega de méritos

Consulta e presentación de documentación

Eleccións Xerais: Comisión de Seguimento

CIG Correos 26/7/2023

Hoxe día 18 de xullo tivo lugar a reunión da Comisión de seguimento da campaña de eleccións xerais que se celebrarán o vindeiro día 23 de xullo. Na reunión de onte Correos facilitou os seguintes datos:

Número de contratos realizados: 21.349 contratos

Ler máis

Eleccións Xerais: Comisión de Seguimento

Hoxe día 18 de xullo tivo lugar a reunión da Comisión de seguimento da campaña de eleccións xerais que se celebrarán o vindeiro día 23 de xullo. Na reunión de onte Correos facilitou os seguintes datos:

Número de contratos realizados: 21.349 contratos entre reforzo e vacacións.

Número total de solicitudes de voto por correo: 2´622.808 (697.832 tramitadas a través da web e 1´924.976 tramitadas en oficina)

Porcentaxe de documentación electoral entregada ou avisada o 98´2% (a día 18 de xullo)

Dende a CIG criticamos na mesa a falta de previsión e de contratación lamentando que se repetiran os mesmos erros que nas pasadas eleccións Autonómicas e Municipais con contratación de última hora, contratos a persoal de fóra de bolsa sen formación adecuada, falta de medios (EPIS, PDA, Vehículos etc).

Así mesmo denunciamos a utilización fraudulenta dos contratos de reforzo por parte de RRHH da Área Noroeste posto que se empregaron na súa maioría a cubrir vacacións, prazas sen titular etc.

Tamén manifestamos a nosa repulsa contra os ataques á honorabilidade e profesionalidade dos traballadores/as de Correos realizadas por Feijoo e os lideres sindicais de CCOO e UGT.

Dende a CIG resaltamos que as eleccións están saíndo adiante grazas ao compromiso, capacidade de traballo e poder de sacrificio dos traballadores/as de Correos, moitos deles cambiaron as súas vacación para facer fronte ao reto tan importante que tiñamos diante, non podemos dicir o mesmo do Xerente de Persoas da Área Noroeste, que marchou de vacacións, demostrando unha vez máis o compromiso CERO que ten coa empresa.

Tamén puxemos enriba da mesa dous temas importantes para Galiza:

1.- Solicitamos o incremento da indemnización por uso de vehículo particular que pasa de 0,19 céntimos a 0,26 céntimos a partires do día 18 de xullo en toda administración, respectando eses 0,04 céntimos que se pagaban a maiores. Por tanto dende CIG reclamamos que se pague a 0,30 céntimos a indemnización por achega de vehículo en Correos. A CIG foi o único sindicato que o reclamou na Mesa.

2.- O problema grave que temos en Galiza coa empresa de Limpeza. En moitas unidades xa non se poden entrar nos aseos. Correos debe tomar unha decisión sen máis dilación porque pode converterse nun problema de salubridade pública

CCOO e UGT entran de cheo na Campaña electoral

CIG Correos 14/7/2023

Parece mentira que uns sindicatos que se auto-denominan de esquerdas entren en campaña electoral en favor do candidato do PP Alberto Núñez Feijoo para que gañe as eleccións xerais.

No seu afán de axudar ao candidato do PP os responsables máximos de

Ler máis

CCOO e UGT entran de cheo na Campaña electoral


Parece mentira que uns sindicatos que se auto-denominan de esquerdas entren en campaña electoral en favor do candidato do PP Alberto Núñez Feijoo para que gañe as eleccións xerais.

No seu afán de axudar ao candidato do PP os responsables máximos de CCOO e o aplaudidor de turno responsable de UGT peregrinaron por todos os medios de comunicación alentando a teoría conspiranoica do puxeirazo.

Dende a CIG temos claro que unha cousa é denunciar a falta de previsión e de contratación e outra moi distinta é poñer en dúbida a honorabilidade e profesionalidade dos miles de traballadores e traballadoras de Correos. 

A  guerra política por recuperar o poder perdido en Correos que manteñen estes dous responsables sindicais non pode en ningún caso cuestionar a reputación de miles de traballadores/as que se están a deixar a pel para sacar estas eleccións adiante. A cousa é tan grave que tivo que sair nos medios de comunicación o secretario xeral de CCOO Unai Sordo desautorizando ao responsable de CCOO de Correos.

Dende a CIG queremos recordarvos que o sr. Feijoo conxuntamente co seu único amigo comunista Regino Secretario Xeral CCOO, e Pepe Sayagues, Secretario Xeral de UGT conseguiron:

·      Afastarnos da Administración Pública e converternos nunha Sociedade Anónima de rexistro mercantil.

·      Declararon a extinguir a máis de 40 mil funcionarios/as e que o seu persoal laboral perdera o status de empregado público pasando a rexerse por un Convenio Colectivo como o de calquera empresa privada.

·      Conseguiron que parte das  retribucións dos traballadores/as de Correos  foran variables con criterios de produtividade no lugar de ser fixas.

FEIJOO, CCOO e UGT conseguiron desmantelar unha das maiores empresas públicas para convertela nunha empresa de paquetería lista para ser privatizada.


NON FOI FÁCIL como dixo Feijoo no congreso do PP

PERO O FIXERON!!


Eleccións Xerais: A CIG Denuncia a falta de Contratación en Galiza

Novos Permisos Familiares Adaptados ao EBEP (Estatuto Básico do Empregado Público) e E.T. (Estatuto dos Traballadores)


Para máis información sobre estes permisos poñédevos en contacto coa xente da CIG.

Cartaz Novos Permisos Familiares Adaptados Ao EBEP ET by CIG Correos Lugo on Scribd

Acción Social 2023

CIG Correos 26/7/2023

Ao igual que o ano pasado as solicitudes serán presentadas a través da Intranet en: Conecta/Canle Persoas/ Acción Social. É necesario cumprimentar un formulario en liña segundo a modalidade da axuda. Unha vez finalizado o citado formulario, este

Ler máis

Acción Social 2023


Ao igual que o ano pasado as solicitudes serán presentadas a través da Intranet en: Conecta/Canle Persoas/ Acción Social. É necesario cumprimentar un formulario en liña segundo a modalidade da axuda. Unha vez finalizado o citado formulario, este deberá, de acordo coa modalidade de axuda solicitada remitir a documentación requirida vía correo electrónico segundo a área Territorial ao que pertenza a persoa traballadora: Área Territorial  de correos Noroeste:

accionsocial.noroeste@correos.com

Se hai que enviar documentación médica debe facerse a RRLL en sobre pechado indicando “CONFIDENCIAL: Contén información médica”. (*) No caso das Axudas por falecemento, hai que enviar correo electrónico á túa dirección de zona.

AXUDAS

PRAZO INSTANCIAS

PREVISIÓN DO PAGO

Estudo para fillos (libros e material escolar)

Dende o 4 de xullo ata ó 13 de outubro

Nómina decembro

Estudos Universitarios (Persoal Laboral)

Dende o 4 de xullo ata ó 13 de outubro

Nómina decembro

Tratamento da Saúde

Dende o 4 de xullo ata ó 21 de setembro

Nómina

novembro / decembro

Fillos con Discapacidade

Dende o 4 de xullo ata ó 21 de setembro

Nómina Novembro

Educación Infantil

Dende o 4 de xullo ata ó 21 de setembro

Nómina novembro

Anticipos sen Xuro

Dende o 4 de xullo ata ó 21 de setembro

Segundo Dispoñibilidade

Falecemento

(Perosoal Laboral)

Dende o 4 de xullo ata ó 31 de decembro

Cando se produza o feito

 

Se queredes consultar calquera dúbida sobre as convocatorias ou presentar a solicitude e non a atopades na intranet, poñédevos en contacto coa xente da CIG Correos.  

Axuda Tratamento Saúde

Axudas por Falecemento

Axuda Fillos con Discapacidade

Axuda Educación Infantil

Axuda Estudo Fillos/as (libros e material escolar)

Axuda Estudos Universitarios (persoal laboral)

Axuda Anticipos sen Xuro

Presentar SolicitudesPrazas Xefaturas de Equipo: Apertura Prazo de Inscrición

CIG Correos 26/7/2023

695 Prazas Convocadas a nivel Estatal e distribuidas da seguinte forma:

275 prazas en Distribución

241 prazas en Produtos e Servizos

179 prazas en Centros

PRAZO DE INSCRICIÓN DO 3 DE XULLO ATÉ O 10 DE XULLO (ambos incluidos)

PRAZO DE MÉRITOS: Valoraranse
Ler máis

Prazas Xefaturas de Equipo: Apertura Prazo de Inscrición


695 Prazas Convocadas a nivel Estatal e distribuidas da seguinte forma:

275 prazas en Distribución

241 prazas en Produtos e Servizos

179 prazas en Centros

PRAZO DE INSCRICIÓN DO 3 DE XULLO ATÉ O 10 DE XULLO (ambos incluidos)

PRAZO DE MÉRITOS: Valoraranse ata o 30 de xuño excepto os cursos de formación, que serán ata o 15 de xullo e a acreditación de idiomas ata o 31 de outubro deste ano.


Consolidación de Emprego: Correos Publica as puntuacións dos Exames do 7 de maio.

CIG Correos 26/7/2023

A través da ligazón https://procesosmasivos.correos.es/es/es/login podes ver o número de respostas acertadas que tiveches nos exames do 7 de maio para a convocatoria de emprego de 7.757 prazas.

Esta puntuación é provisional.

Lembra que tes ata o 6 de
Ler máis

Consolidación de Emprego: Correos Publica as puntuacións dos Exames do 7 de maio.

A través da ligazón https://procesosmasivos.correos.es/es/es/login podes ver o número de respostas acertadas que tiveches nos exames do 7 de maio para a convocatoria de emprego de 7.757 prazas.

Esta puntuación é provisional.

Lembra que tes ata o 6 de xullo para presentar a túa reclamación

Segundo os datos que facilitou Correos, son máis de 30.000 candidatos/as os que superaron a nota de corte en reparto/axente (55 acertos) e 18.000 en Atención ao cliente (60 acertos). En porcentaxes: un 63% en reparto e un 51% en ATC.

Correos comprometeuse a que, antes de finalizar o mes de xullo, salga a puntuación definitiva de cada candidato/a no exame.

Le atentamente a Guía de Instrucións.


Contacta coa CIG Correos

 • A Coruña: 981225129 - 644761427 cigcorreosacoruna@gmail.com
 • Compostela: 881978085 - 629330660 cigcorreoscompostela@gmail.com
 • Ferrol: 676 853 572 sandracigcorreos@yahoo.es
 • Lugo: 616 649 455 - 982 244 705 cigcorreoslugo@gmail.com
 • Ourense: 629 860 601 - 988 233 850 cigcorreosourense@hotmail.es
 • Pontevedra: 696 994 683 cigcorreospontevedra@hotmail.com
 • Vigo: 662 072 215 - 986 228 979 cigcorreostelegrafos@gmail.com

PERSOAL LABORAL

PERSOAL FUNCIONARIO

Ligazóns Correos

Persoas - Correos