Administración de Xustiza

TRAMITACIÓN QUENDA LIBRE COTA DE RESERVA PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE PRAZAS QUE QUEDARON DESERTAS

O TRIBUNAL CUALIFICADOR UNICO DAS PROBAS SELECTIVAS PARA INGRESO NO CORPO DE TRAMITACIÓN PROCESUAL E ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA, QUENDA LIBRE, CONVOCADAS POR ORDE JUS/1254/2022, DO 7 DE DECEMBRO, ACORDA: Segundo o establecido na Base 7.7 da Orde JUS/1254/2022, do 7 de decembro (BOE …

PROMOCIÓN INTERNA TRAMITACIÓN ADXUDICACIÓN DE DESTINOS

Polo xefe de sección de concursos do Ministerio de Xustiza comunícasenos que está previsto que se publique no BOE do 20 de decembro a adxudicación de destinos e o nomeamento de persoal funcionario de Tramitación, Promoción Interna, relativo ao proceso selectivo convocado pola orde JUS/242/2022 de 24 …

ADMITIDOS CURSOS CELGA E LINGUAXE ADMINISTRATIVA

Xa se coñecen as persoas admitidas nos cursos Celga e Linguaxe Administrativa 2023-2024, segundo cuadrimestre, convocados pola Escola Oficial de Idiomas. O alumnado que resultara admitido, deberá formalizar a matrícula na aplicación e presentar a documentación antes do 1 de …

TRAMITACIÓN PROCESUAL PROBA DE GALEGO

Pola Dirección Xeral de Xustiza, Servizo de Persoal da Administración de Xustiza, informase que en relación á avaliación do coñecemento das linguas oficiais propias recollida na orde JUS/1254/2022, de 7 de decembro, pola que se convoca proceso selectivo para acceso, polo sistema xeral de …

MÉDICOS FORENSES RESOLUCIÓN CONCURSO DE TRASLADOS

RESOLUCIÓN do 24 de outubro de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve o concurso de traslados para a provisión de postos de traballo xenéricos vacantes no Instituto de Medicina Legal de Galicia para o corpo de médicos forenses, convocado por Resolución do 25 de xaneiro de 2023. O …

SUBSTITUCIÓNS ADXUDICACIÓN DE PRAZAS

Logo da revisión das peticións recibidas a Dirección Xeral acorda facer pública a listaxe definitiva dos destinos adxudicados: A incorporación ao posto de traballo en substitución será na data de efectos indicada no correspondente acordo de substitución. Para a formalización desta incorporación …

XESTIÓN PROMOCIÓN INTERNA NOVAS DO MINISTERIO

O Ministerio de Xustiza infórmanos que o Tribunal do proceso selectivo de promoción interna corpo de xestión procesual, xa dispón de todas as puntuacións, a excepción das da Comunidade Valenciana, polo que prevée que nuns días se publiquen as listas de aprobados, co cal ninguén quedará conxelado un …

TRAMITACIÓN PROCESUAL RELACIÓN DEFINITIVA DE APROBADOS

O Tribunal Calificador Único acorda elevar ao Ministerio de Xustiza a proposta definitiva de aprobados do proceso selectivo convocado por orde JUS/1254/2022, de 7 decembro, correspondente a Oferta Pública de Emprego 2020-2021-2022. Os opositores que non se achen incluídos na relación, terán a …

PROBAS CELGA 2, 3 E 4 XA SE COÑECEN LUGAR, DÍA E HORA DA REALIZACIÓN DOS EXAMES

Probas convocadas en base a resolución do 4 de agosto de 2023 (DOG de 4 de setembro de 2023), da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2, 3 e 4, no ano 2023 (código de procedemento PL500C). As persoas …

AUXILIO XUDICIAL QUENDA LIBRE PUBLÍCASE NOVA LISTAXE DE ADXUDICACIÓNS

Achégase nova listaxe das adxudicacións correspondentes aos/ás funcionarios/as do corpo de auxilio xudicial que superaron as probas selectivas convocadas pola Orde JUS/1254/2022, do 7 de decembro, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, corrixindo os erros detectados na listaxe enviada o …

Contacta coa CIG Xustiza

  • A Coruña: 657768693 - 635607376 cig.acoruna@xustiza.gal
  • Compostela: 699 234 284 - cig.santiago@xustiza.gal
  • Ferrol: 637 108 945 - cigxustiza.ferrol@gmail.com
  • Lugo: 639 921 202 - 669 557 395 cig.lugo@xustiza.gal
  • Ourense: 636 424 191 - mondraprayer@hotmail.es
  • Pontevedra: 646 023 058 - cig.pontevedra@xustiza.gal
  • Vigo: 669 760 087 - cig.vigo@xustiza.gal